Auteurswet

Toont alle 8 resultaten

Auteursrecht op (de geur van een) parfum

P.B. Hugenholtz

Hoge Raad 16 juni 2006, nr. C04/327HR, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, JOL 2006, 375, RvdW 2006, 609, LJN: AU8940 (KEKOFA B.V./Lancôme Parfums) Nabootsing van een parfum; vraag of een geur(combinatie) auteursrechtelijke bescherming kan genieten; de omschrijving van 'werk' in artikel 10 van de Auteurswet luidt algemeen en belet niet daaronder een geur(combinatie) te begrijpen; beslissend is of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft; dat het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stelt, doet hieraan niet af, evenmin als de omstandigheid dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet op 'geurwerken' kunnen worden toegepast; de geur van een parfum mag niet worden vereenzelvigd met de reukstof(fen) die de geur teweegbrengen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2006
AA20060821

De Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

C.B. van der Net

In deze wetgevingsbijdrage gaat Cyril van der Net in op de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. De richtlijn beoogt tegemoet te komen aan de snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd respectievelijk geproduceerd en geëxploiteerd, en is door Nederland als eerste lidstaat geïmplementeerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2021
AA20210619

De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste: ING v de Curator c.s. en Lira v Ziggo c.s. in perspectief geplaatst

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590, IEPT20200403, NJ 2020/152 (ING v de curator c.s.) (raadsheren: C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; conclusie A-G E.B. Rank-Berenschot) en Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1548 (Lira v Ziggo) (raadsheren: C.A. Streefkerk, G. Snijders, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2021
AA20210284

De Wet auteurscontractenrecht

A.G.I. Terhorst

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2016
AA20160293

Het belang van een bagatel (Digitaal boek)

D.W.F. Verkade

Post thumbnail Rede uitgesproken door Dirk Verkade bij het afscheid als hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de Universiteit Leiden op 28 mei 2002. Pleidooi voor de invoering van een kwalitatieve en kwantitatieve maatstaf bij overtredingen van de auteurswet (substantialiteitsregel).

9789069164533 - 28-05-2002

Pelham, Funke en Spiegel Online: beperkingen en grondrechten in het EU-auteursrecht

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:624, C-476/17 (Pelham), Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:623, C-469/17 (Funke), Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:625, C-516/17 (Spiegel Online)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2019
AA20190887

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

C.J.M. Schuyt

Post thumbnail

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie | Amuse
september 2016
AA20160578

YouTube & Cyando

Auteursrecht en platformaansprakelijkheid

D.J.G. Visser

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503, gevoegde zaken C-682/18 en C-683/18 (YouTube & Cyando)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2021
AA20211022

Toont alle 8 resultaten