AIVD

Toont alle 11 resultaten

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

N.A.N.M. van Eijk

Post thumbnail Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160436

De AIVD en het strafrecht

P.D. van Hees

De relatie tussen het werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het strafrecht komt in de huidige tijd steeds vaker aan de orde. Het blijkt dat in de media en in de politiek regelmatigg verkeerde opvattingen heersen over dit thema. Zelfs in de wetenschappelijke literatuur vallen onjuiste beelden over (de mogelijkheden van) de AIVD te signaleren. In dit artikel zal, na een paragraaf over de relatie tussen inlichtingenwerk en opsporing, een tweetal thema`s worden behandeld over de wijze waarop de taak van de AIVD zich berhoudt tot het strafrecht. Uitgelegd zal worden op werlke wijze de AIVD zijn informatie - via ambtsberichten- in het strafvorderlijk traject brengt. Deze ambtsberichten vormen een bron van discussie, niet in de laatste plaats door de nieuwe Wet afgeschermde getuigen. Het andere thema wordt beduidend minder vaak belicht en gaat over het plegen van strafbare feiten onder verantwoordelijkheid van de AIVD door bronnen van de AIVD. 

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2007
AA20070210

De geheime dienst gecontroleerd

E.R. Muller

Post thumbnail In dit artikel gaat de auteur in op welke wijze de controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten geregeld is en hoe deze in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt. De auteur gaat daarbij met name in op de AIVD. Na de inleiding beschrijft de auteur de taken en bevoegdheden van de AIVD. Vervolgens stelt de auteur de uitgangspunten voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals legitimiteit en gescheiden inlichtingen- en opsporingsdiensten. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de sturing en controle. Hierbij komt de controle door het parlement, maar ook de Commissie van Toezicht aan bod. Tenslotte geeft de auteur, die eerder al op dit onderwerp promoveerde, een aantal aandachtspunten weer.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090223

Een soevereine vrije mens van vlees en bloed in de rechtszaal en op het notariskantoor

L.A.G.M. van der Geld

Een soevereine vrije mens van vlees en bloed kwam binnen bij het notariskantoor van Lucienne van der Geld. Die ervaring was bijzonder genoeg om haar deze column eraan te wijden!

Opinie | Column
september 2023
AA20230626

Het derde voorstel tot een ‘technische neutrale’ wijziging van artikel 13 Gw

E.J. Dommering

Post thumbnail De Commissie-Thomassen had tot opdracht een Grondwetsvoorstel in Jip en Janneke-taal te maken en ook de grondrechten die over informatietechnologie gaan (de artikelen 7-13 Gw) te moderniseren. De Commissie bracht in 2011 een verdeeld advies uit. Daarvan is nu een voorstel tot wijziging van artikel 13 (brief- en telefoongeheim) overgebleven. Een voorontwerp zal vermoedelijk dit jaar gevolgd worden door een definitief voorstel aan de Tweede Kamer. Dit artikel onderwerpt het voorontwerp en het voorstel van de Commissie aan een kritische analyse.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130378

december 2006

Katern 101: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD

E.J. Dommering

Post thumbnail

Op 18 juni 2009 deed het OM een inval bij een journaliste van De Telegraaf waarbij allerlei vertrouwelijke informatie in beslag werd genomen. De journaliste had op basis van geheime bronnen bij de AIVD een artikel gepubliceerd over het weinig degelijke werk van de AIVD. Tegelijk met de inval werd een medewerkster van de AIVD die naar de Telegraaf zou hebben ‘gelekt’ in preventieve hechtenis genomen. In de procedures die volgden, legde het OM stukken over waaruit bleek dat de journalisten van De Telegraaf maanden waren afgeluisterd. De Telegraaf voerde een kort geding om het afluisteren te stoppen en kreeg daarin grotendeels gelijk. In de beklagprocedure vroeg zij teruggave van de in beslaggenomen stukken, maar dat verzoek werd afgewezen. Deze zaak stelt een aantal aspecten van het gebruik van vertrouwelijke (geheime) informatie door de pers en het publiceren van die informatie aan de orde.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090818

Onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische aanslagen: de pro’s en contra’s van het Amerikaanse antiterrorismebeleid

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail De bestrijding van terrorisme heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw het strafrechtelijk opsporingsonderzoek veranderd. Het proefschrift van Marianne Hirsch Ballin brengt in beeld hoe Nederlandse en Amerikaanse antiterrorismemaatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten en beginselen die in het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces dienen te worden gewaarborgd. In dit artikel licht zij toe welke onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische misdrijven aan de Amerikaanse autoriteiten ter beschikking staan. Vervolgens geeft zij aan hoe de Verenigde Staten zowel in positieve als negatieve zin als voorbeeld kunnen dienen voor reflectie op ons eigen systeem van opsporing van terroristische misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2013
AA20130247

Privacy en bulkinterceptie in de Wiv 2017

M. Hagens, J.J. Oerlemans

Post thumbnail De bevoegdheid tot het in bulk tappen van de kabel is nieuw in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en heeft tot veel discussie geleid. In dit artikel bespreken de auteurs hoe het Nederlandse stelsel van ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ (bulkinterceptie) en ‘geautomatiseerde data-analyse’ zich verhoudt tot het recht op privacy in de jurisprudentie van het EHRM.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190560

Proportionaliteit en abstractie van gegevensverwerking

B.P.F. Jacobs

Post thumbnail Proportionaliteit ziet op een redelijke verhouding tussen een inbreuk en het nagestreefde doel. In de praktijk zijn proportionaliteitsafwegingen lastig bij de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens, zeker wanneer de uiteindelijke uitkomst niet, of slechts in een enkel geval, tot personen herleidbaar is. Deze amuse stelt een nieuw begrip voor dat zijn nut zou kunnen hebben bij proportionaliteitsafwegingen: abstractie van de verwerking.

Opinie | Amuse
april 2023
AA20230246

Toont alle 11 resultaten