Over de grenzen van de discipline. Interactions between and within criminal law and criminology

Boekbespreking. Deze bundel is het resultaat van de landelijke dag van promovendi actief op het terrein van strafrecht en criminologie van 19 mei 2017. De bundel bevat een deel van de presentaties die werden gegeven door jonge wetenschappers over het onderwerp ‘Interactions between and within criminal law and criminology’. Deels geven de bijdragen inzage in het promotieonderzoek van de betreffende auteur, deels vormen zij een excursie in een perifeer onderzoeksgebied.

Verbreed je horizon is de oproep. Het strafrecht en de criminologie raken elkaar en kunnen elkaar goed gebruiken. Ze richten zich immers voor een groot deel op dezelfde maatschappelijke fenomenen. Echter, de verschillende methoden en de voortschrijdende specialisatie binnen de disciplines (denk aan materieel of bijzonder strafrecht) leiden tot een groeiende verwijdering tussen de twee wetenschappen. Om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te bewaken, spoort de bundel de lezer aan zich bewust te zijn van de samen- en wisselwerking tussen de disciplines en om multi- of interdisciplinair onderzoek te verrichten.

Zo snijdt Van Berlo een complex thema aan: hij pleit voor een herwaardering van het mensenrechtenconcept. Dat moet zich niet beperken tot de gejuridificeerde component van mensenrechten, maar ook het multi­dimensionale karakter ervan erkennen. In het kader van commodificatie, de transformatie van vrijheidsbeneming in een verhandelbare dienst, is hij op zoek naar een mensenrechtenconcept dat een meer genuanceerde beschouwing van de waarde van mensenrechten toelaat.

Lucas Noyon vervolgt met een beschouwing over verschillende visies op legitimiteit waarbij hij zoekt naar een legitimiteitsbegrip dat geschikt is om de machtsrelatie tussen strafrechtelijke autoriteiten en de publieke opinie van het tegenwoordig opkomende populisme te bezien.

Jelmer Brouwer gaat in op de legitimiteit van de Regeling strafonderbreking, die inhoudt dat vreemdelingen, indien zij uit Nederland vertrekken, de mogelijkheid hebben tot strafonderbreking na het uitzitten van een bepaalde tijd van hun straf. Volgens Brouwer wordt daardoor de uitkomst in het vreemdelingenproces van invloed op de uitvoering van de strafrechtelijke sanctie.

Lezenswaardig is ook de bijdrage van Mojan Samadi. Zij reflecteert kritisch op de jurisprudentiële lijn van de Hoge Raad die geen onderscheid maakt tussen het herstellen van vormverzuimen in de zin van artikel 359a Sv en de compensatietoets van artikel 6 EVRM. Verder biedt de bundel onder andere uitvoerige beschouwingen over de professionaliteit van de politie en de verwevenheid tussen immigratie en het strafrecht. (LM)

P. van Berlo, J.P. Cnossen, T.J.M. Dekkers, J.V.O.R. Doekhie, L. Noyon & M. Samadi
Over de grenzen van de discipline. Interactions between and within criminal law and criminology
Den Haag: Boom juridisch 2017, 222 p., € 29,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *