Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik

Boekbespreking. Dit boekje vormt een weergave van de oratie van prof. mr. J.W.A. Biemans, hoogleraar goederenrecht en notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. Biemans liet zich voor zijn rede inspireren door het faillissement van notaris Slis-Stroom, welke notaris ter gelegenheid van een malafide transactie de rekening van haar notariskantoor plunderde. Het faillissement van notaris Slis-Stroom en de daaropvolgende procedure over het verdwenen geld dat op haar rekening had gestaan, leidde tot een bekende uitspraak van de Hoge Raad (HR 3 februari 1984, NJ 1984/752).
In het eerste deel van zijn oratie gaat Biemans in op het faillissement van de notaris, gezien het bijzondere ambt van de notaris een bijzonder faillissement. Enkele hiaten in de notarisregel­geving worden blootgelegd, waarbij met name ook ingegaan wordt op de wederzijdse afhankelijkheid tussen de curator en de waarnemer van de failliete (en daardoor geschorste) notaris. Biemans toont op overtuigende wijze aan dat de relevante regelgeving op dit gebied onduidelijk en tegenstrijdig is, nu de Faillissementswet en de Wet op het notarisambt onvoldoende op elkaar afgestemd zijn en de rechtspersoon van de notaris niet geregeld is in de wet.
In het tweede deel van zijn oratie schenkt Biemans aandacht aan de wijze waarop de notaris het insolventierecht in zijn voordeel kan gebruiken bij het faillissement van zijn cliënt, alsmede aan de rol van het insolventierecht bij de vereffening van insolvente nalatenschappen. Het boekje is interessant en lezenswaardig voor zowel de notarieel geïnteresseerde lezer als de lezer die zich bekwaamt in het insolventierecht.

J.W.A. Biemans
Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik
Oratie Utrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, 62 p., € 25

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *