Herziening van de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

Boekbespreking. Juristen plegen over rechts­gebieden die nogal eens door de wetgever overhoop worden gehaald nukkig op te merken dat dit rechtsgebied ‘geen rustig bezit’ is. Deze zegswijze heeft daardoor onder strafrechtjuristen iets clichématigs gekregen, maar als openingszin van het boek van Lindenberg en Van Dijk is hij toch zeker wel op zijn plaats. Om de zedendelicten is altijd veel te doen, zeker nu technische ontwikkelingen allerlei vormen van zogenaamde hands off-zedencriminaliteit mogelijk maken, hetgeen de wetgever heeft uitgelokt tot nieuwe strafbaar­stellingen. Waar veel wordt aangeplant ontstaan echter al snel zorgen over de samenhang, complexiteit en normstelling van het resultaat en hierin lag de aanleiding voor het WODC om onderzoek naar deze thematiek te laten verrichten. Het onderzoek, dat zoals gebruikelijk ook digitaal te raadplegen is via de website van het WODC, bestaat uit een uitgebreide juridische verkenning van de zedenwet­geving (Lindenberg) en uit een inventarisatie van suggesties voor herziening zoals die uit de litera­tuur en voor deze studie gehouden interviews naar voren komen (Van Dijk & Lindenberg). Op basis van een nadere ana­lyse van deze beide onderzoeken komen de auteurs tot aanbevelingen en een voorstel tot het ‘in overweging nemen’ van een integrale herziening van Titel XIV, een conclusie die de voormalig minister van Veiligheid en Justitie ter harte heeft genomen en daarop­volgend heeft doen besluiten deze herziening inderdaad ter hand te nemen (Kamerstukken II 2015/16, 29279, 300). Hetgeen moet leiden tot een algehele modernisering van de zedenwetgeving die in de loop van 2017 haar beslag zal moeten krijgen. (LN)

K. Lindenberg & A.A. van Dijk
Herziening van de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling
Zutphen: Uitgeverij Paris 2016, 744 p., € 89,50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *