Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht

Boekbespreking. Deze congresbundel behandelt het thema eenheid en verscheidenheid over de volle breedte van het ondernemingsrecht. Volgens Timmerman is er binnen het ondernemingsrecht een toenemende behoefte aan verscheidenheid, diversiteit en veelvormigheid waarneembaar. Er ontstaan steeds meer uiteenlopende soorten ondernemingen met ieder hun eigen karaktertrekken (bijv. beursondernemingen en door private equity-fondsen bestuurde ondernemingen). Bovendien vormen de samenleving en economie waarin het ondernemingsrecht functioneert een minder hechte gemeenschap met minder samenhang en minder orde. Dwingende eenheidsformules in de wet werken daarom steeds minder goed en worden in de samenleving minder geaccepteerd. Er is meer behoefte aan verscheidenheid in het bedrijfsleven; de wetgever wil daar nu en dan ook aan tegemoet komen, bijvoorbeeld met de toelating van de one tier board in plaats van een model met bestuur en raad van commissarissen (art. 2:129a/239a BW).

In deze bundel geeft een negental auteurs zijn visie op de mate van eenheid en verscheidenheid bij diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen als de bestuurlijke inrichting van de semipublieke instelling, het variabel stemrecht bij de NV, de verbrokkeling van het jaarrekeningenrecht, de rol van de Ondernemingskamer op het gebied van rechtsvorming in het ondernemingsrecht en vele andere onderwerpen. Niet bij al deze onderwerpen komen de wensen van de praktijk steeds overeen met het geldend recht. Zo is de wetgever tot nu toe niet bereid bijzondere rechtsvormen voor maatschappelijke ondernemingen te creëren, ondanks de roep daarom vanuit de praktijk. Die tegenstrijdigheid roept interessante vragen op: welke verscheidenheid laat het geldend recht toe? En, in hoeverre is differentiatie daarbij wenselijk of noodzakelijk? Deze en andere vragen worden door de verschillende auteurs in de bundel uitvoerig behandeld. (PB)

L. Timmerman e.a.
Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 98, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 224 p., € 45

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.