Toont alle 11 resultaten

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

Commerciële aspecten van de sport

H.T. van Staveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
december 1996
AA19960744

De aansprakelijkheid van de sporttrainer voor letselschade van de sporter

C. Koorn

In 1995 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat inmiddels bekend staat als de Emmense turnster. Dit arrest, waarbij een sportvereniging en haar trainster aansprakelijk werden gesteld voor het letsel van een turnster, heeft in de sportwereld voor veel beroering gezorgd. De vraag is of er ten aanzien van de aansprakelijkheid van trainers/coaches algemene regels te geven zijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960663

De verhouding tussen sportregel en rechtsregel

C. Boon

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad wordt ingegaan op het karakter van sport, de verschillen tussen rechts- en sportregels en wordt civielrechtelijke jurisprudentie besproken die ziet op de aansprakelijkheid bij schade ontstaan in sportsituaties.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960023

Het gelijkheidsbeginsel buiten spel gezet?

A. van Veen, R. de Winter

Eind 1995 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak-Bosman. Hoewel de praktijk van het maken van onderscheid tussen deelnemers van sporten aan de kaak werd gesteld vallen verschillende groepen van sporters nog buiten het bereik van het Bosman-arrest. In dit artikel zal het gelijkheids¬beginsel worden gebruikt als toetssteen voor bestaande regelingen en praktijken in de sport, die het maken van onderscheid meebrengen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
juni 1996
AA19960415

Inleiding Rode draad ‘Sport en Recht’

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann, K. Schrijvers

Inleiding bij de Rode draad van 1996 `Sport & recht´.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960022

Over dames en heren in de sport

S.E. Bartels

In deze reactie gaat Bartels in op een eerder artikel in Ars Aequi over het gelijkheidsbeginsel in de sport. Het gaat dan met name over het verschil tussen mannen en vrouwen.

Opinie | Reactie/nawoord | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960621

Sport en Europees recht

H.A.G. Temmink

Dit artikel is een aanvulling op het in maart verschenen commentaar bij het arrest Bosman.' De bijdrage beoogt een overzicht te geven van de invloed die het recht en het beleid van de Europese Unie hebben op regels en praktijken in de sportwereld.

Overig | Rode draad | Sport en recht
april 1996
AA19960235

Sport en sponsoring: verenigings- en verbintenissenrechtelijke aspecten in n team?

S.G.M. Buys

Sportieve activiteiten worden op amateurniveau in Nederland veelal in verenigingsverband uitgeoefend. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de verenigingsstructuur. Daarbij komen onder andere aan de orde de aard van de lidmaatschapsverhouding en de besluitvorming in de algemene ledenvergadering. Vervolgens wordt de bevoegdheid beschreven van de vereniging om haar leden te binden c.q. verplichtingen op te leggen zowel in verenigingsverband als ten opzichte van derden, bijvoorbeeld een sportbond of een sponsor. Tevens komt het geschil tussen de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond en schaatser Rintje Ritsma aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre een vereniging trainers/coaches en leden verplichtingen kan opleggen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
maart 1996
AA19960147

Sporttuchtrecht

H. de Doelder

Ontucht op de judomat, karate op het voetbalveld en illegaal gokken op eigen wedstrijden door de scheidsrechter, zaken voor de tucht- en/of strafrechter? Verder in dit artikel de vraag in hoeverre het sporttuchtrecht voldoet en dient te voldoen aan enkele belangrijke straf(proces)rechtelijke beginselen. Is bijvoorbeeld voor een tuchtrechtelijke veroordeling een voorafgaande strafbaarstelling vereist en is de beschuldigde in het sporttuchtrecht verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling?

Overig | Rode draad | Sport en recht
juli 1996
AA19960484

Verhaal van politiekosten

T. Hartlief

Vandalisme is een vervelend randverschijnsel bij sportevenementen en dan met name voetbalwedstrijden. Omwonenden van stadions, winkeliers en anderen (onder meer vervoersbedrijven) lijden directe schade als gevolg hiervan. Ook de overheid wordt met een behoorlijke kostenpost geconfronteerd die verband houdt met de (extra) inzet van politiemensen. Verder zien clubs zich genoodzaakt in de stadions extra suppoosten en ordebewaarders in te zetten. De vraag is of de verschillende 'slachtoffers' de rekening elders kunnen presenteren.

Overig | Rode draad | Sport en recht
februari 1996
AA19960102

Toont alle 11 resultaten