Toont alle 11 resultaten

Alles of Nice

IGC 2000: adequate voorbereiding van de uitbreiding?

E. de Zwaan

Het Verdrag van Nice is met veel moeite tot stand gekomen. Het uiteindelijke resultaat van de inter- gouvernementele conferentie mag er wezen. Vast staat echter dat nog veel werk zal moeten worden gedaan, voordat de Europese Unie daadwerkelijk klaar zal zijn voor de uitbreiding. De samenstelling van de Commissie, de stemmenweging en de uitbreiding van meerderheidsbesluitvorming in de Raad en nauwere samenwerking zijn onderwerpen die in dit licht van belang zijn. In dit artikel wordt beschreven wat er op die vlakken in Nice is bereikt en waar in de toekomst nog aan zal moeten worden gewerkt.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Verdieping | Studentartikel
mei 2001
AA20010312

De externe economische betrekkingen van de EG

G. Faber

De Europese Gemeenschap is een belangrijke speler in de wereldeconomie. In het complexe en dynamische geheel van de internationale economische betrekkingen oefent de EG niet alleen een belangrijke invloed uit, zij ondergaat ook de invloed van hetgeen in de wereldeconomie gebeurt. Het is dan ook geen wonder dat in het externe economische beleid van de EG geleidelijke veranderingen optreden. Deze hebben verstrekkende gevolgen voor zowel de lidstaten als de landen en internationale organisaties buiten de EG. Dit artikel bespreekt deze veranderingen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de positie van de EG daarin.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010385

De invloed van het EG-recht op het Nederlandse belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

De betekenis van het recht van de Europese Gemeenschap op het belastingdomein van de lidstaten is de laatste jaren sterk toegenomen. De harmonisatie op het terrein van de BTW en accijnzen is voor velen, ook voor menig fiscalist, geruisloos ingevoerd. Alleen de tarieven zijn nog een nationale aangelegenheid. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap kent geen verplichting tot harmonisatie van de directe belastingen. Europese regelgeving op dit terrein heeft dan ook nauwelijks plaatsgevonden. De lidstaten willen de directe belastingen graag nationaal houden en blijven daarom vasthouden aan het unanimiteitsvereiste op fiscaal terrein. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Ge- meenschappen is van groot belang en levert nogal eens verrassende en voor de lidstaten onaangename uitspraken op. Tot slot komen in dit artikel nog onderwerpen aan de orde als fiscale staatssteun, fiscaal beleid en rechtsbescherming.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010358

De militaire dimensie van de Europese Unie

P.J. Teunissen

Deze bijdrage behandelt de geschiedenis van het debat over een Europese defensie, als achtergrond voor de onderhandelingen sinds 1998 over een autonome Europese strijdmacht voor interventie bij crises. Uiteengezet wordt voorts waarom het voor de Europese Unielanden niet zo gemakkelijk is zelfstandiger militair op te treden. Zij hebben een tekort aan middelen en kunnen zich ook om strategische redenen niet losmaken van de Verenigde Staten, de andere NAVO-landen en de andere Europese landen. In de kern is het een zeer politieke aangelegenheid.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010395

De toekomst van de Europese Unie

Een aantal constitutionele kanttekeningen

J.W. de Zwaan

Om in een uitgebreide samenstelling —van 15 naar ten minste 27 lidstaten —te kunnen overleven, dienen onder meer de constitutionele structuren van de Europese Unie aanpassingen te ondergaan. De vraag rijst dan natuurlijk hoe dit het beste kan gebeuren. In dit artikel worden ter zake een aantal suggesties gedaan. Deze problematiek is temeer van belang in het licht van de, nieuwe, Intergouvernementele Conferentie van 2004, tot het openen waarvan is besloten tijdens de Europese Raad van december 2000 in Nice. Een publiek debat over dit, fundamentele, onderwerp is meer dan gewenst.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010301

De vele wegen naar een Europees sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Het Europees sociaal recht is moeizaam van de grond gekomen. Was het sociaal beleid in Europa aanvankelijk nauwelijks herkenbaar, sinds de jaren negentig is het een serieus onderdeel geworden van de Europese integratie. De moeizame totstandkoming van besluiten op dit gebied heeft geleid tot een grote creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Grote delen van het sociaal recht in Europa zijn nog steeds nationaal geregeld. Is het gewenst om te komen tot een meer geharmoniseerd Europees sociaal recht en voor zover het antwoord ja luidt, hoe zou dit kunnen worden gerealiseerd? In dit artikel zal om deze vraag te beantwoorden eerst de historische ontwikkeling van het Europees sociaal recht worden geschetst, om vervolgens de verschillende gehanteerde instrumenten te analyseren.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010377

Europees milieurecht: verbetering noodzakelijk

J.M. Verschuuren

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010415

Intellectuele eigendom aan het begin van de 21e eeuw

D.W.F. Verkade

Kijken we terug naar het Bijzonder nummer ‘Europa 1992 ’ van twaalf jaar geleden, dan zijn er op het gebied van de intellectuele eigendom sindsdien grote vorderingen geboekt. Ik geloof dat het niet te ver gaat om te zeggen dat het rechtsgebied van de intellectuele eigendom (i.e.-recht)nu overwegend Europees recht is geworden. Daar was twaalf jaar geleden nog geen sprake van. In het komende decennium, tot het volgende Bijzonder nummer over Europa in pakweg 2011, zijn nog meer belangrijke, misschien zelfs spectaculaire ontwikkelingen te verwachten.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010351

Naar een vernieuwd mededingingsrecht in Europa

K.J.M. Mortelmans

Deze bijdrage geeft een schets van het huidige Europese mededingingsbeleid en wijst op enkele toekomstige ontwikkelingen. Zij heeft de volgende opzet. Na een korte inleiding wordt, met enkele spraakmakende zaken als aanknopingspunt, aangegeven hoe in de loop der jaren de mededingingsautoriteiten op de Europese markt zijn opgetreden tegen ondernemingen (paragraaf 2). Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden wordt vervolgens ingegaan op de trends die uit het huidige beleid zijn af te leiden (pa- ragraaf 3). Ten slotte worden de hoofdlijnen van een zich vernieuwend mededingingsrecht in Europa geschetst (paragraaf 4).

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010339

Van Wenen naar Nice: Nieuwe voorwaarden voor het instellen van sancties door de EU tegen een lidstaat die de grondrechten schendt

S.F. Blockmans

Naar aanleiding van het debacle omtrent de kwestie Oostenrijk is in het Verdrag van Nice de bestaande procedure voor het nemen van sanctiemaatregelen tegen een lidstaat die zich schuldig maakt aan schending van de beginselen van democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden aangescherpt. Maar zolang het EU-Verdrag niet voorziet in een uittredings-en/of uitstotingsclausule mist de Europese Unie een belangrijk wapen in de strijd voor de bescherming van de gemeenschappelijke Europese waarden.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010331

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
mei 2001
AA20010299

Toont alle 11 resultaten