Resultaat 169–180 van de 198 resultaten wordt getoond

Liberalisering van de Mediawetgeving

P. Kreijger, P. de Vries

De wet- en regelgeving met betrekking tot de media mag zich in niet aflatende aandacht van de wetgever, rechtspraktijk en rechtswetenschap verheugen. Hier wordt een van de recente wetsvoorstellen besproken dat mede uitvoering moet geven aan de liberalisering van de mediawetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1997
AA19970026

Moordkuilen: het verschil tussen hangplek en webstek

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de vrijheid van meningsuiting of uitingsvrijheid. Allereerst wordt er ingegaan op het wezen en de reikwijdte van de uitingsvrijheid. Daarna over de bijzondere kant van internet hierbij. In de vierde paragraaf wordt er stilgestaan bij de uitingsdelicten en inbreuken op eer en goede naam vanuit privaatrechtelijk perspectief. Tenslotte wordt de van toepassing zijnde jurisprudentie behandeld.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080541

Morele rechten voor de informatieconsument

J.J.C. Kabel

In dit opiniërende artikel gaat de auteur in op de rechten van de consument in de maatschappij wat betreft nieuwe media. De auteur belicht kwaliteitswaarborgen, toegang tot informatie, medebeslissingsruimte en regels rondom het afnemen van informatie.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1997
AA19970146

Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD

E.J. Dommering

Post thumbnail

Op 18 juni 2009 deed het OM een inval bij een journaliste van De Telegraaf waarbij allerlei vertrouwelijke informatie in beslag werd genomen. De journaliste had op basis van geheime bronnen bij de AIVD een artikel gepubliceerd over het weinig degelijke werk van de AIVD. Tegelijk met de inval werd een medewerkster van de AIVD die naar de Telegraaf zou hebben ‘gelekt’ in preventieve hechtenis genomen. In de procedures die volgden, legde het OM stukken over waaruit bleek dat de journalisten van De Telegraaf maanden waren afgeluisterd. De Telegraaf voerde een kort geding om het afluisteren te stoppen en kreeg daarin grotendeels gelijk. In de beklagprocedure vroeg zij teruggave van de in beslaggenomen stukken, maar dat verzoek werd afgewezen. Deze zaak stelt een aantal aspecten van het gebruik van vertrouwelijke (geheime) informatie door de pers en het publiceren van die informatie aan de orde.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090818

Ongewenste ongeadresseerde brievenbusreclame: aan stickers kleven nogal wat bezwaren

D.J.G. Visser

Artikel bij de rode draad 'Recht en reclame' over de zelfregulering in de reclamebranch. Er wordt ingegaan op het fenomeen van de 'ongewenst reclamedrukwerk'-stickers. Waar dit vroeger een bijzonder fenomeen was, is de sticker tegenwoordig alom aanwezig. In dit artikel wordt besproken hoe dit systeem tot stand is gekomen en welke raakvlakken het heeft met het recht.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
februari 1993
AA19930086

Prijsdiscriminatie, privacy, en publieke opinie

J.P. Poort, F.J. Zuiderveen Borgesius

Post thumbnail Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190580

Privacy en bulkinterceptie in de Wiv 2017

M. Hagens, J.J. Oerlemans

Post thumbnail De bevoegdheid tot het in bulk tappen van de kabel is nieuw in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en heeft tot veel discussie geleid. In dit artikel bespreken de auteurs hoe het Nederlandse stelsel van ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ (bulkinterceptie) en ‘geautomatiseerde data-analyse’ zich verhoudt tot het recht op privacy in de jurisprudentie van het EHRM.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190560

Privacy- & telecommunicatierecht 2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199101 - 07-09-2020

Privacy- & telecommunicatierecht 2020 (Digitaal boek)

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199101 - 07-09-2020

Privacybescherming en ‘Caller ID’

A.C.M. Nugter

Dit artikel handelt over ‘Caller ID’, een nieuwe ontwikkeling is telefoons. Deze extra faciliteit houdt in dat degene die wordt gebeld op zijn toestel het nummer ziet verschijnen van degene die hem belt. Een ongecensureerde invoering van van Caller ID kan op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy in het telefoonverkeer. In dit artikel wil ik met name aandacht schenken aan de relatie Caller ID - privacybescherming. Daartoe wordt in dit artikel allereerst nader omschreven wat Caller ID nu eigenlijk inhoudt en wat de introductie van deze techniek betekent voor de privacy van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop in de Verenigde Staten en in Frankrijk met deze problematiek wordt omgegaan. Daarna worden de mogelijkheden tot bescherming naar huidig Nederlands recht besproken. Tot slot komt een recent verschenen Ontwerp Richtlijn van de EEG aan de orde.

Opinie | Column
december 1990
AA19900945

Privacyconcepten voor de 21e eeuw

B.J. Koops

Post thumbnail De ene eeuw is de andere niet. Privacy in de 21e eeuw vergt dan ook mogelijk andere benaderingen dan privacy in de 20e eeuw. Wat betekent privacy in het huidige tijdperk van alomtegenwoordige data en naadloos verknoopte digitale omgevingen? En hoe kun je in het recht een zo algemeen begrip als privacy concretiseren om het hanteerbaar te maken en tegelijk de nodige flexibiliteit van een algemeen concept te behouden?

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190532

Publieke handhaving en technologiereuzen: de noodzaak voor transdisciplinaire samenwerking tussen autoriteiten

B. Beems

Post thumbnail Het recht kent verschillende instrumenten om de sterke economische machtspositie van grote platformen te beteugelen. Traditioneel kunnen er verschillende rechtsgebieden worden toegepast, zoals het mededingings- en het datarecht. Door de verdienmodellen op datamarkten en recente regelgevende ontwikkelingen lijken de grenzen tussen genoemde rechtsgebieden in toenemende mate te vervagen. Dit kan leiden tot overlappende bevoegdheden van verschillende autoriteiten in de handhaving van Big Tech. Deze bijdrage gaat in op deze overlappende bevoegdheden en mechanismen om deze overlap te stroomlijnen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2023
AA20230169

Resultaat 169–180 van de 198 resultaten wordt getoond