Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk berschemde werken


Op 1 oktober 1989 is in werking getreden de Wet van 3 juli 1989 houdende wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijke beschermde werken (Stb. 282). De wet strekt tot een effectieve bestrijding en voorkoming van piraterij van door het auteursrecht beschermde werken. Met deze wijziging van de Auteurswet 1912 sluit Nederland zich aan bij een groot aantal Europese landen zoals Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Engeland, die ten behoeve van een effectieve bestrijding van het verschijnsel piraterij hun internationale auteurswetgeving in het recente verleden hebben aangepast.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900090

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving