Wegverbreding en milieukwaliteit: haastige spoed is zelden goed


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2181, JB 2004, 358 m.nt. Frank en Rita Vlemminx, M en R 2004, 97 m.nt. JV en KJ, AB 2005, 12 m.nt. ChB

er zijn in dit arrest drie zaken van belang:
1. de directe werking van verdragen op grond van art. 93 GW;
2. de juridische hardheid die het begrip luchtkwaliteit heeft gekregen;
3. tenslotte gaat het nog over de milieueffectrapportage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: Februari 2005

Archiefcode: AA20050083

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-09-2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AR2181) zaaknummer: 200401178/1

een ieder verbindend grenswaarde milieu-effectrapportage richtlijnconforme uitleg

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen