Trouble in de Trias

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten


De aloude discussie over de rol van de rechter in de trias politica laaide recent weer in volle hevigheid op. In 2020 besteedde Ars Aequi met een themanummer reeds uitgebreid aandacht aan ‘de rechter in de trias politica’. Deze bundel bevat een selectie van geactualiseerde Ars Aequi-bijdragen uit de afgelopen jaargangen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer.

Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

Met deze bundel beoogt de redactie van Ars Aequi een bijdrage leveren aan het debat over de trias politica en de rol van de rechter daarbinnen in Nederland. Actuele staatsrechtelijke en rechtsstatelijke ontwikkelingen nopen immers tot het (opnieuw) doordenken van de staatsmachtverhoudingen in de eenentwintigste eeuw: wie zit op welke stoel, hoe ver reikt ieders macht en wat behoort de onderlinge verhouding te zijn?

Bekijk inhoudsopgave


 69,50