Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 95


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Oosterom-Staples

Archiefcode: RV20010095

13-11-2001 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2001:AD6043) zaaknummer: AWB 01/56822

bewaring EU-burger

EU

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B10/2.4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 8.7