Inzake opsporing; eindrapport Enquêtecommissie Opsporingsmethoden


In de democratische rechtsstaat vraagt elk optreden van bestuur, politie en justitie een zo precies mogelijke wettelijke grondslag. Bij de toepassing van strafrecht en strafvordering binnen de democratische rechtsstaat kan het doel de middelen niet heiligen. De toepassing van proportionaliteit en subsidiariteit moet geschieden binnen de grenzen van wettelijke bevoegdheden en niet daarbuiten. Regeling van de opsporingsmethoden is noodzakelijk, zowel naar inhoud als naar procedure en controle. Het gaat niet alleen om de vraag wat er mag, maar ook om de vraag hoe toezicht en gezag worden uitgeoefend. Dit volgens het adagium: geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Veen, P. Werdmuller

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960423

attributie bevoegdheidsverdeling rechtsstaat verantwoording wettelijke bevoegdheid

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving