Cryptische en heldere lessen van rechters en bestuurders

Bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron van recht


In hoeverre bieden rechterlijke uitspraken in het bestuursrecht duidelijke regels? Formuleren bestuursrechters hun uitspraken zodanig dat deze bestuursorganen, burgers en hun juridische adviseurs inzicht bieden in de wijze waarop toekomstige soortgelijke geschillen worden beslist? Welke factoren bepalen de mate waarin rechters op het terrein van het bestuursrecht beslissingen nemen die houvast bieden in soortgelijke gevallen? Uit het dissertatie-onderzoek blijkt dat sommige rechters hun functie van beslechter van concrete geschillen laten prevaleren boven hun algemene rechtsvormende taak. De rechter blijkt ook niet altijd even geschikt te zijn als wetgever-plaatsvervanger als de wet zelf onduidelijk is. Door middel van bestuursrechtspraak in twee instanties in het gehele bestuursrecht kan de wetgever de ontwikkeling van duidelijke jurisprudentieregels stimuleren. Als wordt gezorgd voor voldoende coördinatie binnen rechtscolleges en als adequater gebruik wordt gemaakt van informatiesystemen, kan jurisprudentie tot ontwikkeling komen die meer houvast biedt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.R. Neerhof

Verschijning: april 1995

Archiefcode: AA19950312

bestuursrechtspraak jurisprudentie mond van de wet rechtseenheid rechtszekerheid twee instanties

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage