Ars Aequi mei 2023


In dit nummer gaat student Diede Steentjes in op het systeem van extern salderen en de civielrechtelijke kwalificatie van de stikstofdepositieruimte. Kan stikstofdepositieruimte civielrechtelijk op dezelfde manier vormgegeven worden als fosfaatrechten? Tobias Jonkers bespreekt de mogelijkheid voor partijen bij een nietige overeenkomst om een vordering uit onverschuldigde betaling in te stellen. Weigering om zo’n vordering toe te kennen lijkt billijk, maar het resultaat kan averechts uitpakken, aldus Jonkers.

Caelesta Braun & Bert Fraussen leggen in het meinummer uit waarom wetgeving alleen effectief kan zijn als die gebaseerd is op het complexe samenspel van maatschappelijke belangenbehartiging en een responsief openbaar bestuur en vier daaruit voortvloeiende grondslagen: gelijk speelveld, transparantie, responsiviteit en verantwoording. Janny Dierx & Rob van Eijbergen kijken vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief naar grensoverschrijdend gedrag en zetten het strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke toetsingskader bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag uiteen. Verder vertelt Minke Reijneveld over haar promotieonderzoek dat spanningen tussen de AVG en het werk van een curator blootlegt, en Alan Gül bespreekt het boek ‘De laatste kolonie. Misdaden tegen de menselijkheid in de Indische Oceaan’ van Philippe Sands.

Bij medische missers kan zowel het strafrecht als het civiele recht worden ingezet. In de mei-editie van de Rode Draad ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ bespreekt Jaap Sijmons deze samenloop. Een gevangenisstraf duurt in Nederland minimaal één dag en maximaal een leven lang. Deze beide uiteinden van de detentieduur zou Jacques Claessen liever kwijt dan rijk zijn, zo legt hij uit op de Blauwe Pagina’s. Dit en meer vind je in ons frisse meinummer!

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: mei 2023

ISSN: 22125205