witteboordencriminaliteit

Toont alle 4 resultaten

Congres ‘Witteboordencriminaliteit in Nederland: Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude’

J. Bockwinkel, P. Werdmuller

Dit jaar zullen binnen het Ministerie van Justitie de mogelijkheden voor aanpassing van het fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium voor de bestrijding van witteboordencriminaliteit worden onderzocht. Aanleiding voor de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op 20 februari 1997 een congres 'Witteboordencriminaliteit in Nederland' te organiseren. Wij belichten hier enkele aspecten.

Overig | Rode draad | Sancties | Verdieping | Studentartikel
juni 1997
AA19970387

De taalpositie en de analyse van de Commissie Van Traa

B. Hoogenboom

Auteur betoogt dat door het gebruik van een bepaald begrippenapparaat men wat betreft de bestrijding van grote criminaliteit blind wordt voor de werkelijkheid. Volgens de schrijver moeten verschillende soorten onderscheid opgeheven worden om tot een helder beeld van de werkelijkheid te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970411

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2015
AA20150318

Rechtseconomie en strafrecht

Een rechtseconomische analyse van de bestrijding van misbruik van voorwetenschap bij de handel in effecten

D.R. Doorenbos, J.F.L. Roording

De economics of crime reiken verder dan de grenzen van het strafrecht. De benadering is namelijk ook bruikbaar als het gaat om de vraag welke handhavingsmiddelen ter bestrijding van een bepaalde vorm van onrechtmatig gedrag uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit het meest aangewezen zijn. Het inschakelen van strafrechtelijke middelen is dan een optie. In dit artikel stellen wij ons deze vraag voor een concrete gedraging, namelijk het misbruik van voorwetenschap bij de handel in ter beurze genoteerde effecten. Na een schets van het door ons gehanteerde model (paragraaf 2) wordt een en ander toegepast op misbruik van voorwetenschap (paragraaf 3). Aan het slot veroorloven wij ons enige kanttekeningen bij de rechtseconomische benadering van het strafrecht (paragraaf 4).

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900733

Toont alle 4 resultaten