Toont alle 6 resultaten

Alternatieve causaliteit, een Engels perspectief

R. Tan

De laatste jaren groeit hier te lande de belangstelling voor de alternatieve causaliteit, zowel in deliteratuur als in de rechtspraak. Wat te doen als er niet één maar meerdere mogelijke oorzaken zijnvan schade, en niet te bepalen valt wat de werkelijke oorzaak is? Krijgt het slachtoffer geen, een beetje of volledige schadevergoeding? De ontwikkeling is gaande, maar een definitieve oplossing blijft uit. In een dergelijk klimaat kan een frisse blik geen kwaad. Daarom hierbij een kijkje in de keuken van onze eilandburen.

Verdieping | Studentartikel
December 2007
AA20070933

De telefoontap is de voorstellen van de Commissie-Moons

J.A. Klein Kranenburg

Het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken door justitie is een steeds vaker gehanteerd middel in de strijd tegen de toenemende criminaliteit. Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel is een zorgvuldige wettelijke regeling van de telefoontap geboden. De Commissie-Moons heeft in het kader van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek voorstellen gedaan tot wijziging van de huidige regeling. Deze zullen van enkele kritische kanttekeningen worden voorzien.

Verdieping | Studentartikel
Februari 1991
AA19910126

De voorwaardelijke bouwvergunning en andere verhalen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0301, AB 2003, 187 m.nt. TN, Gemeentestem 7187, 43 m.nt. JT, BR 2003, p. 128 m.nt. J.W. Weerkamp In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot wordt ingegaan op de verlening van een bouwvergunning waaraan voorwaarden zijn verbonden en in hoeverre dit rechtsgeldig is om aan de verlening van een bouwvergunning voorwaarden te verbinden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2003
AA20030853

Ieder zijn eigen school?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 februari 1997, AB 1998, nr. 28, ECLI:NL:RVS:1997:AN5509 Voor de stichting van een bekostigde basisschool moet aan een aantal wettelijke eisen worden voldaan. Een daarvan houdt in dat er sprake is vaneen eigen ‘richting’, een term vervat in artikel 23 Gw en de daarop gebaseerde wetgeving. Wanneer is sprake van een eigen richting?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1998
AA19980607

Nieuwe regeling van vervroegde invrijheidstelling: invrijheidstelling onder voorwaarden

J.T.J Struyker Boudier

In dit artikel wordt de nieuwe vorm van vervroegde invrijheidstelling besproken; de invrijheidstelling onder voorwaarden. Kernelementen van de nieuwe regeling zijn dat er alleen vervroegde invrijheidstelling is waaraan voorwaarden zijn verbonden, er toezicht wordt gehouden op deze voorwaarden en bij schending van de voorwaarden de rest van de straf ondergaan dient te worden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2008
AA20080459

Nieuwe wetgeving over de terbeschikkingstelling

M.F.M. de Groot

In dit artikel wordt ingegaan op nieuwe wetgeving rondom terbeschikkinggestelden (TBS). Er wordt ingegaan op de bepalingen over de instellingen die de TBS uitvoeren, plaatsing in de inrichtingen, verplegings- en behandelingsplan, controle en geweldgebruik, bewegingsvrijheid, straffen, (proef)verlof, klachtrecht. Ook wordt er ingegaan op een wetsvoorstel dat TBS met voorwaarden regelt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 1997
AA19970093

Toont alle 6 resultaten