vertegenwoordiging

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Artikel 3:78 en 3:79 BW

Vooral een kwestie van gezond verstand

A.C. van Schaick

Post thumbnail

Aan het slot van titel 3.3 BW (volmacht) staan artikel 3:78 en 3:79 BW, twee schakelbepalingen met een verschillend karakter: de eerste ziet op andere vertegenwoordigingsvormen dan volmacht, de tweede op niet vermogensrechtelijke volmachtsvormen. De schakelbepalingen hebben gemeen dat ze de wetstoepasser op het verkeerde been kunnen zetten.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
oktober 2017
AA20170772

Beantwoording rechtsvraag (265) Romeins recht

De zaak van de onbetrouwbare makelaar

W.J. Zwalve

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het verbintenissenrecht, vertegenwoordiging aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1998
AA19980719

De aansprakelijkheid van de falsus procurator in Europees en rechtsvergelijkend perspectief

D. Busch

In dit artikel wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de tussenpersoon die onbevoegdelijk heeft gehandeld voor schade opgelopen door de derde. Handelsverkeer laat zich niet belemmmeren door landsgrenzen. De regels van vertegenwoordigingsrecht verschillen nog wel per land en daardoor kan er in geval van onbevoegde vertegenwoordiging sprake zijn van rechtsongelijkheid. In dit artikel wordt gekeken in hoeverre er eigenlijk sprake is van rechtsongelijkheid en worden er een aantal rechtsstelsels behandeld waarbij zowel common law als civil law rechtsstelsels aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
september 2009
AA20090537

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2015
AA20150238

De geneeskundige behandelingsovereenkomst en de vertegenwoordiging van meerderjarige onbekwamen

F.C.B. van Wijmen

Eind mei 1990 is bij de Tweede Kamer een ontwerp van Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ingediend, waarin het beginsel, dat voor medische behandeling op deugdelijke informatie gebaseerde toestemming vereist is, een centrale plaats inneemt. Zeer veel mensen zijn niet in staat tot het geven van een dergelijk 'informed consent'. Voor plaatsvervangend beslissen en andere vertegenwoordigingssituaties in het kader van de individuele gezondheidszorg bevat het ontwerp ook een regeling. Voor meerderjarige onbekwamen is die, mede in relatie tot andere huidige en toekomstige wetgeving, voor verbetering vatbaar.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
april 1991
AA19910307

De jurist als onderhandelaar

J.W. Janssen

Meesters-column waarbij de jurist als onderhandelaar wordt behandeld. In deze column komt dit naar voren in onderhandelingen die de auteur heeft gevoerd in zijn functie bij VNO en waarbij de tegengestelde belangen tussen werknemer en werkgever aan de orde waren. De schrijver gaat daarbij in op diens eigen ervaringen en geeft ook waardevolle tips die een goed onderhandelingsresultaat kunnen bewerkstelligen.

Opinie | Column
mei 1988
AA19880310

Een hoge(re) opkomst bij lokale verkiezingen is niet per se beter

J.P. Vollaard

Post thumbnail De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was historisch laag. Dat leidde tot zorgen over de lokale democratie, omdat de lage opkomst zou wijzen op minder lokaal betrokken burgers en een minder legitiem gemeentebestuur. Stemmers blijken echter lang niet altijd lokaal betrokken en vol politiek vertrouwen. Een hoge(re) opkomst is ook niet per se beter. Dan blijven problemen zoals ongelijke vertegenwoordiging en gebrekkig democratisch burgerschap waarschijnlijk bestaan. Daarbij is de vraag welk burgerschapsideaal de maatstaf is: draait het om daadwerkelijk stemmen of alleen om kunnen stemmen?

Opinie | Opiniërend artikel
november 2023
AA20230866

Een lacune in het Haagse Verdrag inzake het toepasselijk recht op de vertegenwoordiging: de dubbele vertegenwoordiging

J.H.M. van Swaaij

Het Haags Verdrag betreffende het toepasselijke recht op de Vertegenwoordiging van 14 maart 1978 (Tractatenblad. 1987, 138) zal voor Nederland binnenkort in werking treden. De regeling van het Verdrag is toegesneden op de tripartite vertegenwoordigingsfiguur, waarbij de vertegenwoordiger, die optreedt voor een vertegenwoordigde, handelt met een derde. Voor de gevallen waarin ook de derde door een ander vertegenwoordigd wordt, blijkt de regeling een lacune te vertonen. Bovendien is niet geheel duidelijk of het Verdrag toepasselijk is op de verhouding middellijk vertegenwoordiger derde.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910530

Gezondheidsrecht en ouderen, het vertegenwoordigingsvraagstuk

H.D.C. Roscam Abbing

In dit artikel komt het vertegenwoordigingsvraagstuk in het gezondheidsrecht aan de orde en dan met name waar het betrekking heeft op ouderen. Soms kan het zo zijn dat een oudere zichzelf niet meer kan verzorgen en/of vertegenwoordigen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan bestaande en speciale regelingen voor ouderen. Ook wordt heet leerstuk van de informele vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheid van de arts behandeld.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880665

HBU-De Leeuw

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 25 maart 1994, nr 15268, ECLI:NL:HR:1994:ZC1307, RvdW 1994, 82 (HBU/De Leeuw) Handelsrechtelijke casus waarin de betaling via documentaire incasso aan de orde komt. Van belang in deze zaak is de rechtsbescherming bij een betalende partij te goeder trouw aan een inningsonbevoegde. In de noot wordt dieper op de documentaire incasso, derdenbeslag en bescherming tegen betaling aan onbevoegde ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1994
AA19940752

maart 1989

Katern 30: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

december 1989

Katern 33: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, M.A.C. Veeger

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond