Toont alle 5 resultaten

Ad Edictum Aedilium Curulium

De Romeinsrechtelijke grondslag van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

K.J. Krzeminski

Bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 werd de bijzondere regeling voor verborgen gebreken afgeschaft. Een aantal schrijvers was van mening dat daarmee de banden met het Romeinse recht definitief waren verbroken. Sinds de implementatie van EG Richtlijn Consumentenkoop is deze stelling niet langer verdedigbaar.

Overig | Rode draad | Digesten
september 2005
AA20050692

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk recht

M.E. Franke, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

Schirmeister-De Heus (Oldtimer-arrest)

J. Hijma

Hoge Raad 15 april 1994, nr. 15318, ECLI:NL:HR:1994:ZC1338, RvdW 1994, 95 (Schirmeister/De Heus). Ook bekend als Oldtimer-arrest. In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot is in geding of verborgen roest aan een oldtimer voor de rekening van de koper dient te blijven of dat de verkoper deze had moeten mededelen en of er sprake is van dwaling. De lagere rechters oordelen beiden van niet. De Hoge Raad casseert echter en zegt dat er sprake is van dwaling. De Hoge Raad formuleert voor de koop van tweedehands auto's een viertal regels waaraan een beroep op wanprestatie aan moet voldoen. In de noot wordt ingegaan op wanprestatie en zijn species bij de koopovereenkomst, non-conformiteit. Ook wordt het leerstuk der dwaling belicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940821

Sigarettenautomaat-arrest

Van der Veen/Arza

J. Drion

Hoge raad 16 mei 1952, NJ 1953/459

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1952
AA19520172

Verborgen gebreken bij koop

J.J. Verhoeven

In dit artikel wordt ingegaan op het verdwijnen van de regeling van de verborgen gebreken bij koop en de daarmee corresponderende aansprakelijkheid van de verkoper. Net voor de invoering van het NBW waren de artikelen die hieraan gewijd waren (artt. 1540-1547 OBW) een dode letter geworden en keerden dan ook niet terug in het NBW. In dit artikel gaat de auteur in op de oorsprong van de regeling in de wet (Code Civil) en kijkt de auteur naar de oorsprong van de leer van de verborgen gebreken welke leer teruggaat op het Romeinse recht. Er wordt ingegaan op de mededelingsplicht en de sanctie bij niet-nakoming van deze plicht naar het oude ius gentium die voortvloeide uit de regeling van de verkoop van slaven. Vervolgens wordt er ingegaan op de aansprakelijkheid van de verkoper onder het ius civile bij (verborgen) gebreken. Daarna komen kort de hervormingen van Justinianus aan de orde. Als laatste wordt de oud-BW-rechtelijke regeling besproken.

Verdieping | Studentartikel
september 1990
AA19900495

Toont alle 5 resultaten