Toont alle 9 resultaten

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Eenheid van recht is buitengewoon belangrijk

Interview met prof.mr. M. Scheltema, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht

M.A. Leijten, G.T.M.J. Raaijmakers

Michiel Scheltema werd geboren in juni 1939 te 's Gravenhage. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden van 1957 tot 1964. Na die studie studeerde hij een jaar aan de Harvard Law School. Van 1965 tot 1972 was hij wetgevingsambtenaar op het ministerie van Justitie, waar hij wegging toen hij hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen werd. Begin jaren tachtig was hij staatssecretaris van Justitie. Sinds 1983 is hij naast hoogleraar regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht.

Verdieping | Interview
november 1993
AA19930804

Eerste tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

Artikel over misschien wel de belangrijkste wet in het bestuursrecht. In dit artikel komen aan bod: de voorgeschiedenis van de Awb, de algehele totstandkoming door middel van tranches en aanvullingen, doelstellingen en uitgangspunten van de Awb, de reikwijdte van de wet, soorten regels in de Awb en de opbouw en de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht. Verder wordt de parlemenaire behandeling kort besproken en worden er verwijzingen gegeven naar aanvullende literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1994
AA19940095

Harmonisatie van procesrecht?

Een beschouwing over hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

A. Knigge

Op 23 januari 1992 werd het voorstel van wet 22 495 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit bevat onder andere het uniforme bestuursprocesrecht dat toegepast zal worden in de in te stellen administratieve kamers. Met deze uniformering wordt een verhoogde rechtsbescherming beoogd. Van harmonisering met het burgerlijk procesrecht is echter afgezien omdat men de verschillen tussen beide vormen van procesrecht nog te groot achtte. Betoogd wordt dat verdergaande harmonisering met het burgerlijk procesrecht mogelijk was geweest, indien men meer oog had gehad voor de verzoekschriftprocedure.

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930165

Inleiding Materieel strafrecht in beweging

Th.W. van Veen

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt ingegaan op het Wetboek van Strafrecht waarbij aan bod komen: de betekenis van een wetboek, codificatie, bijzondere wetten, misdrijven, vrijheidsstraf, rechtspersonen, strafuitsluitingsgronden, strafbaar feit, handeling, gedraging en gebeurtenis. Dit alles vanuit een historisch perspectief.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
januari 1994
AA19940005

Ius non est ars aequi sed ars boni

E. Florijn, P. van der Grinten

In dit redactionele artikel hekelen de redacteuren de artikelen die in gerespecteerde juridische bladen worden gepubliceerd. Volgens hen is er sprake van een hang naar uniformiteit wat de artikelen saai en weinig uitnodigend om te lezen maakt. De redacteuren pleiten voor een nieuw juridisch tijdschrift dat alles weer eens opfrist.

Opinie | Redactioneel
mei 1991
AA19910368

Juridische afko’s

M.N. Prinsen

In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid. De auteur geeft dan ook een voorzet om het gebruik van afkortingen voor met name internationale regelingen te uniformeren en geeft een aantal voorbeelden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910143

september 1997

Katern 64: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Tweede tranche Algemene wet bestuursrecht-Wet ontplooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

H.G. Lubberdink

In dit artikel wordt de tweede tranche van de Awb besproken. De tweede tranche regelt met name de uniformering van het bestuursprocesrecht zoals bijvoorbeeld de regels voor beroep, bezwaar en appel. In dit artikel wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1994
AA19940152

Toont alle 9 resultaten