Toont alle 8 resultaten

Een wonderlijke aanbeveling

C.A.J.M. Kortmann

Nationale Ombudsman 25 april 2008, nr. 2008/05 Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann annoteert een uitspraak van de Nationale Ombudsman waarin de Nationale Ombudsman oordeelt dat de uitlatingen van een gedeputeerde in een openbare vergadering voor een gewezen lid van Gedeputeerde staten grievend kan zijn maar waartegen een burger volgens de Nationale Ombudsman niet zo veel kan doen als gevolg van de immuniteit van het lid van het provinciebestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2008
AA20080632

Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte

Milieucriminaliteit en herstelrecht

N. Lgarah, D.B. Sander

In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen we aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.

Opinie | Redactioneel
Februari 2021
AA20210107

Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail In dit artikel worden enkele (voorgestelde) wijzingen in wet en beleid aangaande de rechten van slachtoffers in het strafproces besproken en op hun merites beoordeeld. Niet alle ontwikkelingen zijn even positief te beoordelen. Sommige voorstellen kunnen in de praktijk juist nadelige effecten hebben voor de slachtoffers en andere zullen de rechten van verdachten ongeoorloofd inperken. De auteurs vragen zich af of er wel nieuwe initiatieven moeten worden gelanceerd, en er niet beter eerst goed kan worden gekeken hoe de bestaande rechten correct kunnen worden uitgevoerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2012
AA20120603

Slachtoffers in de strafrechtspleging en de keerzijde van een sentimenteel debat

R.H. Hermans, J.W. Ouwerkerk

Post thumbnail Slachtoffers hebben inmiddels een stevige positie in het strafproces verworven. Dat is een positief gegeven, met een keerzijde. ‘In naam van het slachtoffer’ kan namelijk de tegenstelling tussen slachtoffers en daders worden vergroot. Dat is niet waarvoor het strafrecht is bedoeld, zo stelt de stichting Mens en Strafrecht. 

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2013
AA20130445

Strafzaken in de media

Griezelen bij spannende verhalen of eerder stof tot nadenken?

L. Stevens

Post thumbnail De media zijn dol op strafzaken, ongetwijfeld vanwege het klassieke drama dat mensen kan doen huiveren. Maar dat is niet waarom het strafrecht zo’n boeiend rechtsgebied is, aldus Lonneke Stevens in deze amuse. Ze noemt drie voorbeelden van de dilemma’s die het strafrecht zo interessant maken.

Opinie | Amuse
Mei 2021
AA20210430

Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers, nabestaanden en andere spreekgerechtigden in het strafproces

I.M. Abels

De Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden is op 1 juli 2016 in werking getreden. De uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers staat in deze bijdrage centraal.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2016
AA20160665

Van een goede buur tot een verre vriend: wie mag er over het slachtoffer spreken?

A.K. Bosma

Post thumbnail

Slachtoffers van ernstige misdrijven kunnen spreekrecht uitoefenen ter terechtzitting. Wanneer het slachtoffer door het misdrijf is overleden, mogen nabestaanden het woord voeren. Met de term ‘nabestaande’ wordt een familielid bedoeld. De Wet uitbreiding slachtofferrechten verruimt deze term door inclusie van stieffamilie. Is de keuze voor verwantschap als maatstaf voor spreekgerechtigdheid de juiste?


Advertorial

PAO cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht

Op 21 december kunt u bij de VU Law Academy nog op de valreep voor het kerstreces uw opleidingspunten halen. Van 13.30-17.30 geven mr. dr. Klaas Rozemond en mr. Abhijit Das u de gelegenheid om in één cursusdagdeel kennis te nemen van de actuele stand van zaken op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De belangrijkste arresten van het afgelopen jaar worden op een rij gezet, samengevat en van deskundig commentaar voorzien. Ook wordt, voor zover relevant en actueel, ingegaan op de belangrijkste wijzigingen op het terrein van de strafrechtelijke wetgeving. Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u via deze link van de PAO cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht Strafrechtelijke activiteiten in 2022 Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht aan de VU: aanvallen door effectief te verdedigen Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief verzamelt en verscherpt u die kennis. Deze interactieve en praktijkgerichte leergang start op 12 april 2022 en wordt verzorgd docenten uit de wetenschap en gerenommeerde advocatenkantoren en rechtelijke macht. De leergang is afgelopen jaar beoordeeld met weer ruim een 8! Volgens de deelnemers zijn de ervaringen van een (plv) rechter, advocaat en deskundigen zeer interessant en goed bruikbaar voor in de praktijk. Het succesvol afronden van deze leergang biedt u toegang tot de leergang Specialisatie Strafrecht. Met het diploma van de leergang Specialisatie Strafrecht voldoet u aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten). Meer informatie vindt u op de site van de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht

Opinie | Opiniërend artikel
December 2021
AA20211074

Toont alle 8 resultaten