resocialisatie

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De drugvrije behandelgevangenis. Een redelijke aanvulling op de maatregelen van Werkzame Detentie

H. van der Veer-Van der Weijden

Een drugvrije behandelgevangenis waar drugverslaafde gedetineerden het restant van hun straf uitzitten en kunnen werken aan een drugvrij bestaan verdient een kans. Het is een redelijke oplossing voor de problemen die mede door de uitvoering van de beleidsnota Werkzame Detentie dreigen te ontstaan. Arbeid en een sterke versobering van het gevangenisbestaan vormen de kern van deze nota. Slechts een klein aantal van de verslaafde gedetineerden komt in aanmerking voor bijzondere bejegening. Minister Sorgdrager heeft het plan voor de drugvrije behandelgevangenis voorlopig in de ijskast gelegd omdat ze eerst de effectiviteit van het huidige beleid wil afwachten voordat verdere stappen worden genomen. Hierdoor worden de gerechtvaardigde belangen van een grote groep zorgbehoevende verslaafde gedetineerden geschaad. Zozeer geschaad, dat de vraag zich aandient of de overheid wel voldoet aan haar zorgplicht.

Verdieping | Studentartikel
december 1995
AA19950924

De gedetineerde als braafste jongetje van de klas

M.F.J. Haak, J. Struycken

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de destijds bijzondere plannen van de minister van Justitie om eerder tot kwijtschelding van straf over te gaan bij goed gedrag door delinquenten. De redacteuren gaan dieper op dit voorstel in en analyseren de gevolgen voor onder meer de strafoplegging door de rechter.

Opinie | Redactioneel
november 1994
AA19940715

Detentie met een menselijk gezicht

O. van der Linden, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de rond 1990 levende problemen met de detentie van gevangenen. Zo wordt het cellentekort besproken, maar ook de differentiatie in verschillende gevangenissen en huizen van bewaring. De auteurs pleiten voor meer differentiatie en gaan daarbij in op het feit dat huizen van bewaring niet voor langdurige opsluiting bedoeld zijn.

Opinie | Redactioneel
september 1990
AA19900494

Doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen

Over normatieve eenzijdigheid in juridisch(-empirisch) onderzoek

V.C. Geeraets

Post thumbnail Centraal in dit artikel staat een onderscheid dat ik maak tussen drie registers van normativiteit: doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen. Aan de hand van voorbeelden betoog ik dat binnen een verantwoorde evaluatie van het recht aan alle drie de registers aandacht wordt geschonken. Het hoofdvoorbeeld vormt het systeem van promoveren en degraderen in het gevangeniswezen. Ook komt aan bod hoe de beweging ELS zich verhoudt tot deze registers.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220945

Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

W.F. van Hattum

In dit artikel beschrijft Wiene van Hattum de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf vanaf de jaren 50 tot heden. In het laatste decennium is een omslag te zien; resocialisatie en een menswaardige behandeling staan niet langer voorop. Deze omslag was de aanleiding voor het oprichten van het Forum Levenslang: een groep deskundigen op het gebied van strafrechtspleging en -toepassing die door onder andere het geven van lezingen en het publiceren van artikelen hopen politici en rechters te overtuigen van de noodzaak tot bijstelling van het beleid.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2012
AA20120312

september 1991

Katern 40: Penitentiair recht

A. van Vliet

Levenslange executie in Nederland, aanvaardbare executie?

C. Hol, J.M. ten Voorde

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen het resocialisatiebeginsel dat is neergelegd in de Penitentiaire Beginselenwet en het opleggen van levenslange gevangenisstraf.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2001
AA20010639

Pleidooi voor herstelrecht

J. Bakker

Het Nederlandse strafklimaat wordt al jaren strenger, en de roep om hardere straffen neemt toe. Dit redactioneel betoogt dat vergeldingsgericht straffen inherent verkeerd is, omdat het voortvloeit uit de illusie dat we afzonderlijke individuen zijn, afgescheiden van de rest van de wereld. Bovendien leidt deze benadering tot grote schade aan daders en de samenleving. Daarom moet de huidige aanpak van het strafrecht, waarin intentionele leedtoevoeging een grote rol speelt, worden vervangen door herstelrecht, dat draait om het herstellen van de schade en van de relatie tussen dader, slachtoffer en de maatschappij als geheel.

Opinie | Redactioneel
mei 2022
AA20220347

Resocialisatie en detentie

Een onderzoek naar de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving

P.Ph. Nelissen

In de beschrijving van dit proefschrift wordt ingegaan op de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van resocialisatie en de uitwerking van resocialisatie-onderdelen, zoals scholing, op gedetineerden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2001
AA20010283

Samenleving heeft baat bij goede reclassering

E. Brok, H. van de Leest, G. Sieljes

Artikel waarin de auteur pleit voor betere voorzieningen in de reclassering en tegen bezuinigingen is. Volgens de auteur helpt een goede reclassering bij het tegen gaan van criminaliteit en terugkeer in de samenleving van mensen die fout in zijn gegaan.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1993
AA19930624

Strafrecht zonder vrije wil: Risikohaftung in plaats van schuldstrafrecht

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De tegenwoordig door sommige hersenonderzoekers, (evolutie)biologen, filosofen, psychologen en andere wetenschappers omarmde opvatting dat de ‘vrije wil’ niet bestaat, heeft tot nu toe in juridische kringen nauwelijks tot paniekreacties geleid. Het betreft een wetenschappelijke hypothese waarmee het belangrijkste fundament onder het recht, en in het bijzonder onder het strafrecht, dreigt weg te vallen, maar dat lijkt (strafrecht)juristen nauwelijks te deren.

Opinie | Amuse
december 2011
AA20110856

Strafrecht, toon wat je kan!

J.M. Barendrecht

In deze column wordt gepleit voor een strafrechtsysteem en strafoplegging die meer aansluit bij de behandeling van ex-gedetineerden na hun vrijlating om op die manier recidivisme te voorkomen.

Opinie | Column
oktober 2008
AA20080713

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond