rechtsstelsel

Toont alle 10 resultaten

‘Shall I compare thee to a summer’s day?’

Nut en onnut van rechtsvergelijking

F.J. Fernhout

Post thumbnail Rechtsvergelijking is nuttig en hoeft niet moeilijk te zijn. Bij een juiste aanpak kunnen ook eerstejaars rechtenstudenten er op een zinvolle manier mee kennismaken. Dan moet wel worden gekozen voor de functionele benadering.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2023
AA20230148

Het hoger beroep moet blijven!

M.J. Kroeze, A. van Vught

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de destijds voorgenomen afschaffing van het hoger beroep in verschillende soorten zaken zoals huurzaken en commerciële geschillen in navolging op de afschaffing van appel in vreemdelingenzaken. De redacteuren vinden dit geen goede ontwikkeling en vinden dat een fundamenteel beginsel van het Nederlandse rechtsstelsel wordt aangetast indien het toch doorgaat.

Opinie | Redactioneel
februari 1994
AA19940071

Het Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law

G.P. Poiesz, J.J. de Robbé

Elk jaar wordt in Leiden dan wel in Amsterdam een introductie gegeven in verschillende gebieden van het Amerikaanse recht door hoogleraren van Columbia University, New York. Het Columbia Summer Program vormt een uitstekende wijze om in betrekkelijk korte tijd vertrouwd te raken met het Amerikaanse rechtssysteem. Voor een goed begrip van het proces van de Europese eenwording is dit recht een belangrijke bron. Voorts garandeert de internationale deelname dat men kennismaakt met de specifieke manier van denken die inherent is aan een heel ander rechtsstelsel. Het programma staat mede om die redenen al jaren in de belangstelling. In dit artikel pogen de auteurs een schets te geven van de opzet, het doel en de inhoud van het Columbia Summer Program.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1993
AA19930108

december 1997

Katern 65: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Proloog

D. Kokkini-Iatridou

De timing van de verschijning van de onderhavige bundel is bijna perfect te noemen en de initiatiefnemers hiervan verdienen alle lof. Het is immers onontbeerlijk aan de vooravond van een eeuw geschiedenis moderne rechtsvergelijking, die met het Parijse Congres van 1900 is begonnen, de cruciale vraag nog eens aan de orde te stellen: Bestaat er een paradigma voor rechtsvergelijking?

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940273

Rechtsvraag (230) Internationaal vermogensrecht

The Merchant of Venice

M.V. Polak

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de hoofdvraag is welke rechtsstelsels bij deze casus van toepassing zijn naar Nederlands internationaal privaatrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1994
AA19940051

Ruimte & tijd

Conflit mobile in het IPR-goederenrecht

J.A. van der Weide

Post thumbnail In open economieën zoals de Nederlandse, doet zich een voortdurende migratie van goederen voor, waarbij goederen van het ene land (rechtsstelsel) naar het andere land (rechtsstelsel) worden verplaatst. Door deze ruimtelijke mobiliteit ontstaan rechtsconflicten die hun oplossing vinden in het leerstuk van het conflit mobile of Statutenwechsel. Wat behelst dit leerstuk, waarin de dimensies van ruimte en tijd elkaar complementeren?

Opinie | Amuse
januari 2020
AA20200006

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen

Th.M. de Boer

In de theorie van de rechtsvergelijking wordt nog heftig gedebatteerd over fundamentele vragen. Wat is rechtsvergelijking, en wat niet? Wat is het doel of nut van rechtsvergelijking? Welke methoden moeten er in rechtsvergelijkend onderzoek worden gehanteerd? Zolang de theoretici niet een zekere mate van overeenstemming over de uitgangspunten hebben bereikt, bevindt de rechtsvergelijking zich nog in een 'pre-paradigmatische fase'. In dit artikel wordt onderzocht hoe ver we gevorderd zijn met de ontwikkeling van een aannemelijke rechtsvergelijkende theorie.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940303

Verrotte aardappelen in Rio de Janeiro: rechtskeuze en voorrangsregels in het internationaal privaatrecht.

Alnati

M.V. Polak

Volgens Nederlands IPR is in beginsel en voorzover de wet zich daartegen niet verzet toelaatbaar dat partijen bij een overeenkomst die een internationaal karakter draagt, de algehele toepasselijkheid kiezen van een ander rechtsstelsel dan naar Nederlands IPR zonder deze rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest, met als gevolg dat de overeenkomst uitsluitend door het gekozen rechtsstelsel wordt beheerst, met uitsluiting van het aanvullende en het dwingende recht van alle niet-gekozen rechtsstelsels. Bij internationale overeenkomsten kan het voorkomen dat voor een vreemde staat bij de inachtneming van bepaalde van die staat afkomstige voorschriften ook buiten zijn territoir zo grote belangen zijn betrokken dat ook de Nederlandse rechter daarmee rekening behoort te houden en daarom aan de toepassing van die voorschriften voorrang moet geven boven het door partijen bij de overeenkomst gekozen van een andere staat afkomstige recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Raad en daad
mei 2006
AA20060373

Toont alle 10 resultaten