rechterlijke bevoegdheid

Toont alle 5 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (169) privaatrecht

Rechten op gezonken wrakken; Wrakkenwet 1934

A. Korthals Altes

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het privaatrecht, meer in het bijzonder het proces- beslagrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880053

maart 2001

Katern 78: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Rechtsvraag (175) familie- en jeugdrecht

Ouderlijke macht

K. Blankman

Rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij onder curatele stelling, de ouderlijke macht en de rechterlijke bevoegdheid aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880060

Velsen

Geschillen tussen openbare lichamen

P.W.C. Akkermans

KB 20 augustus 1987, nr. 41, AB 1988, nr. 70, met nt. BJvdN (Velsen) In deze noot bij dit KB komt de geschilbeslechting tussen openbare lichamen aan de orde. Deze geschilbeslechting is in meerdere publiekrechtelijke regelingen geregeld waaronder de Gemeentewet (art. 150) en de Provinciewet (art. 121). Ook komt deze geschilbeslechting in art. 136 Grondwet terug. Nadat een casus is behandeld waarbij er een geschil bestond tussen de gemeente Velsen en een Waterschap beslist de Kroon. In de noot wordt dieper op de geschilbeslechting tussen openbare lichamen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880768

Verandering van omstandigheden en de uitleg van overeenkomsten

Naar aanleiding van 'Rebus sic stantibus' door prof.mr. P. Abas

M.W. Hesselink, B. Oosting, C.E. du Perron

Verleden jaar verscheen van de hand van prof. mr. P. Abas het boek 'Rebus sic standibus, een onderzoek naar de toepassing van de clausule rebus sic standibus in de rechtspraak van enige Europese landen'. Naar aanleiding van het verschijnen van deze monofrafie organiseerde het Amsterdams juridische dispuut 'Johannes van der Linden' in oktober 1989 een debat tussen de auteur en prof. mr. H.C.F. Schoordijk. In dit artikel wordt aan de hand van de studie van Abas en een verslag van het debat ingegaan op het vraagstuk van de verandering van omstandigheden en - in samenhang daarmee - op de controverse die op het gebied van de uitleg van overeenkomsten bestaan tussen voorstanders van de beperkende werking van goede trouw, zoals Abas, en aanhangers van de methode van de normatieve uitleg, zoals Schoordijk. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol in de discussie van de door Suijling en Bregstein ontwikkelde leemtetheorie.

Literatuur | Boekbespreking
september 1990
AA19900563

Toont alle 5 resultaten