proportionaliteit

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Inter armes silent leges?’

Over de moeizame verhouding van het recht tot oorlog

T.J.M. Mertens, L. Peperkamp

Ìn deze rechtsfilosofische bijdrage aan het bijzonder nummer 2009 'Oorlog en Recht' wordt ingegaan op wat oorlog eigenlijk is en wat de bijdrage van het recht bij oorlogsvoering en vrede kan zijn. Daarbij wordt eerst ingegaan op de verschillen tussen de rechtvaardige en onrechtvaardige oorlog. Hierbij komt eerst het pacifisme (afwijzen van iedere vorm van geweld op morele gronden), realisme (geweld zit nou eenmaal in de mens). Bij beide vormen van het benaderen van oorlog speelt moraal geen rol. De auteurs betogen dat er wel degelijk sprake is van morele maatstaven bij het beoordelen van een oorlog, namelijk of deze gerechtvaardigd of niet gerechtvaardigd is. Daarbij moet voldaan zijn aan de criteria om een oorlog te beginnen (ius ad bellum) en de criteria op welke wijze deze dient te worden gevoerd (ius in bello). Vervolgens wordt er ingegaan op de uitwerking van deze criteria in de Gaza-oorlog in Israël. Daarna komt het debat hierover in Nederland aan de orde waarbij de begrippen zelfverdediging, proportionaliteit en non-combattantenimmuniteit aan de orde komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
juli 2009
AA20090458

Autonome wapensystemen

Wat we moeten weten over de toepassing van het humanitair oorlogsrecht en de menselijke rol in militaire besluitvorming

M.A.C. Ekelhof

Post thumbnail

Autonome wapensystemen kunnen doelwitten selecteren en uitschakelen zonder menselijke interventie. Verschillende partijen vrezen dat hierdoor de menselijke rol in oorlogsvoering zal verdwijnen met als gevolg dat de inzet van deze wapens schendingen van het humanitair oorlogsrecht zal opleveren. Hoewel dit een begrijpelijke zorg is, staat vooralsnog autonomie niet gelijk aan het verlies van menselijke controle, maar blijft dit ook zo?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180193

De publieke waakhond

J.M.M. van de Hel, D. Kaandorp

In dit redactioneel bespreken de auteurs de botsing van twee fundamentele belangen, namelijk het recht op vrije nieuwsgaring en het opsporingsbelang. Auteurs zetten uiteen wat zij van doorslaggevend belang achten.

Opinie | Redactioneel
april 1999
AA19990208

Een beklemmende zaak

Th.A. de Roos

Hoge Raad 8 april 2008, nr. 00839/07, ECLI:NL:HR:2008:BC4459, LJN: BC4459 (Ballenknijper) In dit arrest en de daarbij behorende noot komen de eisen van noodweerexces aan de orde waarbij er in casu volgens de Hoge Raad niet voldaan is aan deze vereisten en verdachte dus strafbaar. De annotator gaat in op de wijze waarop Hof en Hoge Raad ingaan op het verweer van verdachte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080448

Fataal politiegeweld en het recht van nabestaanden

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 4 mei 2001, Application no. 24746/94, ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694 (Hugh Jordan v. The United Kingdom). In de noot van prof. Y. Buruma bij dit arrest wordt ingegaan op art. 2 EVRM waarbij het recht op leven centraal staat. In het arrest en de noot wordt besproken in hoeverre de staat een onderzoeksplicht heeft bij een fataal slachtoffer veroorzaakt door geweld van staatswege.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2001
AA20010665

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210766

Initiatief voor nog meer noodweer

A.J. Machielse

Post thumbnail Opiniërend artikel over een wetsvoorstel waarbij het wettelijk vermoeden wordt voorgesteld dat indien er sprake is van huisvredebreuk de belaagde persoon wordt vermoed uit noodweer te hebben gehandeld indien hij zich verdedigt tegen de aanrander.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2008
AA20080118

september 2006

Katern 100: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

september 1992

Katern 44: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

juni 2004

Katern 91: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond