Toont alle 3 resultaten

De doorfinancieringsplicht van de bank

A. Grimme

Een onderneming in moeilijkheden kan niet zonder het krediet van de bank. Beëindiging van het krediet betekent de nekslag voor de onderneming. In kort geding is het de laatste tien jaar veelvuldig voorgekomen dat de bank verplicht werd door te financieren. Ook de regering wil een dergelijke doorfinancieringsplicht opnemen in een vernieuwde regeling van de surséance van betaling. Een vergelijking tussen de jurisprudentie en de voorstellen ligt voor de hand.

Verdieping | Studentartikel
januari 1995
AA19950007

Het verschil tussen kunnen en willen

L.G.L. Hartman-Ohnesorge, K. Heidary

De beslissing om de gaswinning in het Groningenveld op te schroeven werd door het kabinet gerechtvaardigd door naar de contractuele verplichtingen tegenover buitenlandse afnemers te verwijzen. Dat roept bij Lara Ohnesorge en Kimia Heidary vragen op over het beginsel van pacta sunt servanda. Het Burgerlijk Wetboek biedt immers ruimte om overeenkomsten aan te passen of te ontbinden.

Opinie | Redactioneel
april 2022
AA20220251

Risicomanagement van verdragen

J.A.M. Zwienenberg

Door het veranderlijke karakter van de onderlinge internationale betrekkingen kunnen verdragen die het ene moment van belang geacht worden, op een ander moment dat belang verliezen of zelfs een blok aan het been worden. Evenzeer kunnen de omstandigheden die tot het sluiten van een verdrag hebben geleid, zich zodanig wijzigen dat het verdrag zijn waarde verliest of alleen door wijziging kan behou¬den.Met het oog op een betrouwbare en stabiele samenwerking is het van groot belang dat de risico's die ontstaan door het aangaan van wederzijdse betrekkingen, reeds in de onderhandelingsfase worden onderkend en door middel van voorzieningen of verdragstechnieken worden ondervangen. (Risicomanagementtechnieken).In dit artikel wordt de vraag beantwoord over welke verdragstechnieken staten beschikken teneinde de verschillende soorten risico's te ondervangen. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag zal een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten verdragen en risico's, bijvoorbeeld het externe risico, het waarderisicoen het niet-nakomingsrisico.

Verdieping | Studentartikel
februari 1989
AA19890102

Toont alle 3 resultaten