Toont alle 3 resultaten

Grondrechten voor de overheid?

C.A.J.M. Kortmann

Rechtbank Maastricht 5 september 1996, NJ-kort 1997, Afl. 11, nr. 41 (Waterleidingmaatschappij Limburg) In de onderhavige casus is de uit staatsrechtelijk oogpunt belangrijkste vraag of een NV, waarvan de aandelen geheel worden gehouden door de gemeente Maastricht en de meerderheid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de gemeenteraad, een beroep op artikel 6 EVRM toekomt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970746

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

D.P. van den Bosch

Op 20 augustus 1997 zonden minister Wijers en minister Sorgdrager voor de derde maal een voortgangsnotitie aan de Tweede Kamer over de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW). Daarin wordt verslag gedaan van de projecten die in de derde tranche, in het vergaderjaar 1996-1997, zijn uitgevoerd, van de nieuwe projecten die voor het laatste kabinetsjaar zijn gekozen en van de voortgang van de implementatie van de besluiten die over eerdere projecten zijn genomen. Het kabinet spreekt daarbij tevredenheid uit over de bereikte resultaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1997
AA19970802

Steun aan overheidsbedrijven en de artikelen 92 en 90 lid 2 EG.

De hervorming van de Franse post kan voorlopig door de communautaire beugel

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 februari 2020, ECLI:EU:T:1997:23, Jur. 1997,11-229 (Fédération francaise des sociétés d'assurances (FFSA) en andere/de Commissie van de EG) Arrest en betreffende noot van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) waarin de problematiek rondom staatssteun en overheidsbedrijven wordt besproken nadat deze zijn geprivatiseerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1997
AA19970617

Toont alle 3 resultaten