medezeggenschap

Toont alle 6 resultaten

Concern governance en de rol van de COR

S.M. Bartman

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966, nr. 200.192.987/01 OK (COR NS/NS Groep NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170113

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140443

december 1992

Katern 45: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

juni 1993

Katern 47: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht

M. Ettema

Post thumbnail De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een commissie die klachten op het gebied van onderwijs behandelt. In dit artikel staat de werkwijze van de LKC centraal en wordt inzicht gegeven in de kaders waarbinnen de LKC opereert. De grondslag, de werkwijze en de brede doelstelling van het onderwijsklachtrecht (onderwijskwaliteit) passeren de revue; aldus ontstaat een beeld van de behandelde klachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210143

Medezeggenschap van werknemers en joint ventures

L. Timmerman

Nederland kent een nogal uitgebreid systeem van medezeggenschapsrecht. Het is van belang na te gaan hoe deze medezeggenschapsregels uitwerken in joint venture-verhoudingen. In het artikel komt de medezeggenschap binnen de joint venture aan de orde waarbij aandacht wordt besteed aan de inspraakrechten.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950368

Toont alle 6 resultaten