mededelingsplicht

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Avery – VRG

J.M. van Dunné

Hoge Raad 4 januari 1991, nr. 14392, ECLI:NL:HR:1991:ZC0103, NJ 1991, 254 (Avery/VRG) Arrest van de Hoge Raad waarbij bij de overdracht van een onderneming door de verkoop van aandelen een conflict ontstaat over de uitleg van een overeenkomst waarbij de pensioenrechten van de werknemers bij de overgenomen onderneming worden overgedragen. Het conflict gaat met name over de onderzoeksplicht versus de inlichtingenplicht. De Hoge Raad oordeelt dat het hof de juiste maatstaf heeft aangelegd waarin geconcludeerd werd dat er i.c. een onderzoeksplicht was die sterker woog dan een inlichtingenplicht. In de noot wordt dieper op de problematiek rondom de uitleg van overeenkomsten ingegaan en de criteria die ertoe kunnen leiden dat er de ene keer een inlichtingen- en de andere keer een onderzoeksplicht wordt aangenomen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1992
AA19920354

Bancaire zorgplicht en dwaling bij het aangaan van renteswaps

Annotatie bij HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499

D. Busch

Hoge Raad 4 oktober 2019, nr. 18/00875, ECLI:NL:HR:2019:1499 (ABN AMRO Bank N.V./X c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2020
AA20200070

Booy-Wisman

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 21 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AC4621, NJ 1966, 183 (Booy/Wisman). Ook bekend als Kraanwagen. Dwaling omtrent toekomstverwachting of omtrent bij het sluiten der overeenkomst bestaande omstandigheden? Staat aan beroep van koper op dwaling in de weg, dat hij naar de juistheid van een mededeling van verkoper geen onderzoek heeft ingesteld?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1967
AA19670161

Europees verzekeringrecht: goed voor de verzekeringnemer?

H. Bronsveld-Taute

De Commissie van de EEG acht het wenselijk dat in de toekomst buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verzekeringen kunnen aanbieden in bijvoorbeeld Nederland, waarop hun eigen nationale recht van toepassing is. Dit is namelijk in het belang van het vrije verkeer van verzekeringsdiensten. De Commissie wil de weg hiertoe vrij maken door harmonisering van het verzekeringsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan en de aard van de ontwerprichtlijn ter harmonisering van het verzekeringsrecht en de wenselijkheid van harmonisering. Na een kort overzicht van de inhoud van de ontwerprichtlijn, wordt onderzocht in hoeverre de huidige ontwerprichtlijn een goede bescherming aan de verzekeringnemer biedt. Dit onderzoek vindt plaats op de volgende terreinen: de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering, risicowijziging tijdens de looptijd van de verzekering, de reddingsplicht en de meerjarige contracten en stilzwijgende verlenging.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890391

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel I

N. Frenk, F.R. Salomons

Op 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude uit 1838 stammende wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis. De nieuwe wettelijke regeling van titel 7.17 BW bevat geen uitputtende regeling van de verzekeringsovereenkomst. In dit artikel worden enkele belangrijke zaken van het nieuwe verzekeringsrecht belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2006
AA20060380

september 1990

Katern 36: Verzekeringsrecht

M.M. Mac Lean, D. Wachter

september 1991

Katern 40: Huurrecht

F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

december 1996

Katern 61: Verzekeringsrecht

C.C. van Dam

juni 2000

Katern 75: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, J.A.J. Peter, L. Reurich

juni 2002

Katern 83: Verzekeringsrecht

A. Blom

Pas op! Borgtocht in bedrijf

(Bras vs. Satisfactorie)

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 juni 2008, nr. C06/317HR, ECLI:NL:HR:2008:BC8690, LJN: BC8690 (Bras/Satisfactorie) In deze uitspraak van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat de borgtochtovereenkomst centraal. De uitspraak en de noot maken duidelijk dat een goede communicatie en afspraken belangrijk zijn bij een borgtochtovereenkomst. Ook komt de mededelingsplicht duidelijk aan de orde. In de noot worden besproken: de nadelen en gevolgen van de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst door de hoofdschuldenaar, de doorwerking van verweermiddelen van de hoofdschuldenaar in de verhouding tussen borg en schuldeiser respectievelijk borg en hoofdschuldenaar, het onderscheid tussen een verweermiddel en het wilsrecht dat na uitoefening tot een verweermiddel leidt, alsmede de gevolgen van dat onderscheid voor de borg en ten slotte onze conclusie dat meer aandacht nodig is voor communicatieplichten in plaats van de aandacht die nu uitgaat naar het ontstaansmoment van de regresvordering. Aan de orde komen hierbij het Nederlandse en Belgische recht en waar van belang ook de Draft Common Frame of Reference.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090554

Van Geest-Nederhof

J. Hijma

Hoge Raad 21 december 1990, nr. 14017, ECLI:NL:HR:1990:ZC0088, NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederhof) Arrest en bijbehorende noot van de Hoge Raad over de regeling van verborgen gebreken, de verhouding van een mededelings- en onderzoeksplicht die speelt onder het oude recht. De Hoge Raad oordeelt dat een mededelingsplicht van de verkoper voor de onderzoeksplicht van de koper gaat. Ook oordeelt de Hoge Raad dat de oude regeling van verborgen gebreken niet derogeert aan een beroep op dwaling en verwijst daarmee tevens naar het NBW. In de noot wordt dieper op de verhouding tussen spreek- en onderzoeksplicht in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1991
AA19910661

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond