materieel strafrecht in beweging

Toont alle 11 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het legaliteitsbeginsel waarbij vermogensdelicten worden behandeld. De rechtsvraag is gesteld in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
oktober 1994
AA19940686

Chabot-arrest

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 21 juni 1994, nr. 96.972, ECLI:NL:HR:1994:AD2122 (Chabot) Hulp bij zelfdoding door psychiatrische patiënt. Vrije wilsbepaling. Behoedzaamheid bij onderzoek naar noodtoestand. Afdoening door de Hoge Raad. Arrest en bijbehorende noot in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' over de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. In dit arrest formuleert de Hoge Raad een aantal regels waaraan een beroep op noodtoestand bij hulp bij zelfdoding moet voldoen. Er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden van de patiënt, welk leiden overigens niet aan een somatische ziekte hoeft te liggen en van de oorzaak van het uitzichtloos leiden dient te worden geabstraheerd. Verder moet de keuze van de patiënt om niet meer verder te willen leven een vrije keuze zijn. Tenslotte moet de arts die beoordeeld of aan de eerste twee voorwaarden is voldaan een vakgenoot inroepen die bovengenoemde eisen controleert. In de noot bij dit arrest wordt dieper op de problematiek ingegaan mede in het licht van veranderende maatschappelijke inzichten en gevoelens die misschien tot andere regels rondom hulp bij zelfdoding en euthanasie nopen. Dieper wordt er ingegaan op de eisen die de Hoge Raad formuleert voor een geldig beroep op noodtoestand.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
november 1994
AA19940738

De zorgen van een functionele dader

A.M. van Woensel

In deze bijdrage aan de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap. Deze vrij nieuwe rechtsfiguur heeft ook raakvlakken met de leer rondom de zorgplichttheorie. Na een korte voorgeschiedenis van het functioneel daderschap komt de auteur met een betoog dat de zorgplichttheorie niet zo goed aansluit bij het functioneel daderschap en er wellicht een minder moderde theorie rondom de zorgplicht ten aanzien van functioneel daderschap dient te worden gehanteerd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
juni 1994
AA19940427

Een slagvaardiger aanpak van groepsgeweld

B.M. Elias

Om te voorkomen dat diegenen die betrokken zijn bij georganiseerde misdaad en openlijke geweldpleging zich aan de confrontatie met ons strafrecht onttrekken, overweegt de minister van Justitie de reikwijdte van de artikelen 140 en 141 Sr belangrijk te verruimen. Het kenbaar billijken en aanvaarden van gewelddaden zou als zodanig grond voor aansprakelijkheid moeten opleveren, waarmee de grenzen van de individuele aansprakelijkheid naar de collectieve aansprakelijkheid worden verlegd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
februari 1994
AA19940081

Evoluties in het internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

De auteur geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het internationale strafrecht. Er wordt gekeken naar de uitbreiding van de rechtshulp die de staten aan elkaar verlenen en de afstand van nationale soevereiniteit ten behoeve van interstatelijke soldidariteit. De auteur gaat ook apart in op projecten die lopen op het gebied van het internationaal strafrecht.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
april 1994
AA19940207

Herijking van het Wetboek van Strafrecht?

J. de Hullu

In deze laatste bijdrage bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' gaat De Hullu mede aan de hand van de eerdere bijdragen aan de rode draad in op de herrijking van het Wetboek van Strafrecht. Hij bekijkt daarbij de dogmatiek, systematiek van de strafrechtwetgeving, internationalisering en praktische bezwaren. Ook schrijft hij over een integrale herziening of in delen.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
december 1994
AA19940788

Herziening van de deelnemingsregeling

W. Wedzinga

In dit derde deel behorende bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt er ingegaan op de mogelijk herziening van de deelnemingsregeling in het Wetboek van Strafrecht. Voorafgaand aan de wenselijkheid van een herziening wordt de regeling geanalyseerd zoals deze nu is opgenomen in het wetboek.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
maart 1994
AA19940136

Inleiding Materieel strafrecht in beweging

Th.W. van Veen

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt ingegaan op het Wetboek van Strafrecht waarbij aan bod komen: de betekenis van een wetboek, codificatie, bijzondere wetten, misdrijven, vrijheidsstraf, rechtspersonen, strafuitsluitingsgronden, strafbaar feit, handeling, gedraging en gebeurtenis. Dit alles vanuit een historisch perspectief.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
januari 1994
AA19940005

Inleiding Rode draad ‘Materieel strafrecht in beweging’

M.A. Leijten, J. Postma, A. van Veen

In een tijd waarin er vooral veel aandacht was voor de formele kant van het strafrecht heeft de redactie besloten om het materieel strafrecht meer te belichten in een Rode draad. In verschillende artikelen komt de herrijking of verandering van het Wetboek van Strafrecht aan de orde. Zo zal er ingegaan worden op verschillende deelnemingsvormen, het al dan niet invoeren van nieuwe strafuitsluitingsgronden, functioneel daderschap en het introduceren van nieuwe delictsomschrijvingen.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
januari 1994
AA19940004

Rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Rechtsvraag in het kaders van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' waarbij art. 1 en art. 1 lid 2 Sr centraal staan.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
april 1994
AA19940254

Strafrechtelijk optreden is van nature betrekkelijk onbeschaafd

Interview met prof.mr. G.J.M. Corstens, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

J. Postma, A. van Veen

Interview met de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Geert Corstens in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'. In het interview komen onder andere het veranderende strafrecht en in het bijzonder het daderschap, praktische oplossingen, herrijking van het Wetboek van Strafrecht, inkijkoperaties en andere werkzaamheden in het kader van de strafvordering, vormvereisten in vergelijking met het administratief recht, vertrouwen van de burger in het strafrecht, hoogleraarschap, conclusies van de A-G en de Hoge Raad

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging | Verdieping | Interview
september 1994
AA19940569

Toont alle 11 resultaten