Toont alle 12 resultaten

Ars Aequi-prijs 2000

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt de Ars Aequi-prijs 2000 besproken met toekenning van deze prijs voor het beste artikel geschreven door een student.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
April 2001
AA20010219

Een kritische beschouwing over de mensenrechtendeclaratie van Caro

A. Ellian

De strijd om de naleving van de rechten van de mens in de islamitische wereld heeft uiteindelijk tot het verdrag The Cairo Declaration on Human Rights in Islam geleid. In dit artikel wordt dit verdrag in drie verschillende stappen aan een analyse onderwerpen. Allereerst wil ik de achtergronden ervan bespreken, daarna zal ik proberen de achterliggende motieven van de verdragsluitende partijen te achterhalen en ten slotte zal ik het verdrag (dus de afgekondigde rechten) met het daarin opgenomen beperkingsmechanisme trachten te exponeren. Dit artikel is geen kritische beschouwing van een wereldreligie. Het mag niet met de neokoloniale ideeën over de islamitische cultuur worden verward.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 1997
AA19970793

Een oprolbare typemachine, kan die worden beschermd?

Over wetsontwerp nr. 19 534: regelen met betrekking tot de bescherming van gebruiksmodellen (Gebruiksmodellenwet)

A.A. Kampfraath

Bij de Tweede Kamer ligt (1988) het wetsontwerp voor de Gebruiksmodellenwet (GMW). Deze wet probeert een aantal problemen op te lossen die producenten tegenkomen wanneer zij hun nieuwe producten willen beschermen. De hoge kosten en de lange wachttijden bij een octrooiaanvraag, weerhouden velen ervan gebruik te maken van octrooibescherming. Het gebrek aan bescherming gedurende een octrooiaanvraag veroorzaakt onzekerheid. Behalve het ondervangen van deze problemen, wil het ontwerp het gat dichten tussen de Octrooiwet en de Benelux Tekeningen en Modellen Wet (BTMW). Volgens sommige kritici zijn deze doelstellingen niet te combineren zodat uiteindelijk de rechter met de problemen wordt opgezadeld.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1988
AA19880366

Expert evidence in het strafproces

S. van Gessel

Deskundigenverklaringen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op de uitkomst van een strafproces. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van een deskundige, maar fouten zijn snel gemaakt. Fouten zullen in de praktijk soms nauwelijks te voorkomen zijn, ze zullen in strafproces echter achterhaald moeten worden. In het Engelse strafproces heerst een beter klimaat om kritisch te zijn.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980502

Juridisch argumenteren

E.H. Hondius

Hondius bespreek in zijn column het boek van J.B.M. Vranken (Asser's Algemeen deel/ Een vervolg) en neemt daar verschillende quotes op van Vranken die niet positief is over de rechtsbeoefening in Nederland.

Opinie | Column
Juni 2005
AA20050445

Kritiek op Martijn Hesselinks boek Contractenrecht in perspectief

I. van Loo

Contractenrecht in perspectief is als studieboek voorgeschreven aan rechtenstudenten in de bachelorfase aan de Universiteit van Amsterdam. Het derde hoofdstuk van het boek draagt als titel ‘Een rechtvaardige prijs, een historischperspectief’. Dit hoofdstuk bespreek ik kritisch. Ik maak van de gelegenheid gebruik om uit te weiden over een aantal zaken die Hesselink niet of niet juist heeft behandeld, te weten de verhouding tussen de ‘iustum pretium’-leer en de ‘laesioenormis’, de op §138 Bürgerliches Gesetz Buch (BGB) gebaseerde Duitse‘woekerlaesio’ en de Oostenrijkse ‘dwalingslaesio’.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2008
AA20080757

Kritische Criminologie in Europa

Perspectief voor sociale rechtvaardigheid

R. van Swaaningen

Hebben we in de jaren negentig behoefte aan een kritisch perspectief in de criminologie, of is het vooral de taak van de criminoloog een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminaliteit? In mijn proefschrift verdedig ik de stelling dat een al te functionalistische benadering van de criminologie de doodsteek is voor haar wetenschappelijke ontwikkeling en dat een kritisch paradigma hiertoe onontbeerlijk is. De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift luidt welke van de oorspronkelijke kritisch criminologische uitgangspunten en concepten uit de jaren zeventig dienen te worden behouden, welke bijstelling behoeven en welke beter in zijn geheel kunnen worden vergeten. Hiertoe wordt eerst een analytisch overzicht geboden van historische en contemporaine ontwikkelingen van de kritische criminologie en sociale bewegingen op het gebied van strafrechtshervorming in verschillende Europese landen. Daarna volgt een analyse van het veranderde strafrechtelijke klimaat in de jaren tachtig. Ten derde wordt voor een drietal centrale punten binnen het actuele justitiële debat een alternatieve visie ontwikkeld. Hierbij wordt gepoogd empirisch criminologische en rechtstheoretische discussies op elkaar te betrekken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 1996
AA19960209

Noten kraken

C.A.J.M. Kortmann

C.A.J.M. Kortmann doet kort uit de doeken waar een goede annotatie aan moet voldoen en welk onderscheid er bestaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2001
AA20010794

Ombudsmanwerk tussen overheid en burger

P. Langbroek

In dit artikel wordt ingegaan op de functies die een ombudsman kan vervullen in de verhouding tussen overheidsorganisaties en burgers, en wordt aandacht gevraagd voor de bijdrage die een ombudsman kan leveren aan de ontwikkeling van een praktische ethiek voor verhouding tussen overheid en burger. Het onderscheid tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen als maatstaven ter beoordeling van overheidshandelen is daartoe een sine qua non. Aan de hand van voorbeelden uit de online database van rapporten van de Nationale ombudsman over de jaren 2005 en 2006 wordt gedemonstreerd wat daarom de zin van het onderscheid is, zonder dat daarbij overigens beweerd wordt dat een ombudsman de rechtmatigheid van overheidshandelen niet mag beoordelen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
November 2007
AA20070910

Omgaan met kritiek

L.E. de Groot-van Leeuwen

In dit artikel wordt vanuit rechtssociologisch oogpunt ingegaan op de omgang van kritiek door onder andere juridische beroepsbeoefenaren.

Opinie | Opiniërend artikel
September 1997
AA19970568

Over de bijl en de wortel: kritiek op de persoon van de rechter

R.Th. Mirck

In het NJB van 11 juni 1988 deed Van Maarseveen een felle aanval op de rechters die het verkrachtingsarrest (NJ 1988, 156) gewezen hadden. Andere redakteuren van het NJB distantieerden zich van de woorden van Van Maarseveen: volgens hen legt zijn persoonlijke aanval op de rechters 'de bijl aan de wortel van het instituut van onafhankelijke rechtspraak'. Maar waarom zouden rechters eigenlijk niet persoonlijk aangevallen mogen worden? Twee redacteuren gaan hier dieper op in.

Opinie | Redactioneel
September 1988
AA19880502

Victima sacra

Over cynisme, ideologie en kritiek in het strafrecht

F. de Jong

Post thumbnail Dertig jaar geleden overleed de Franse filosoof en geschiedkundige Michel Foucault. Zijn naam is onlosmakelijk met het begrip ‘kritiek’ verbonden. Niet heel lang na zijn heengaan, doofde ook het vuur van de ‘kritische’ strafrechtswetenschap, althans binnen Nederland, goeddeels uit. Dat hoeft geen grote verwondering te wekken, nu de denkbeelden van Foucault intussen sterk aan populariteit hebben ingeboet, zelfs ook wel zijn verguisd.  Hieronder wil ik bepleiten dat de huidige tijd sterk verlegen zit om een nieuwe kritische benadering in de strafrechtswetenschap.

Opinie | Amuse
September 2014
AA20140598

Toont alle 12 resultaten