Toont alle 7 resultaten

Contrair koninklijk besluit Hefshuizen

P.J.J. van Buuren

Koninklijk besluit (KB) 17 december 1987, nr. 1, Staatsblad 1987, 643 Bij koninklijk besluit van 17 december 1987 besliste de Kroon omtrent een groot aantal beroepen van diverse overheidsorganen, milieu-organisaties en particulieren tegen de gedeeltelijke goedkeuring door gedeputeerde staten van Groningen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Eemshaven. In deze bijdrage wordt dieper op dit KB in gegaan en komt de verhouding tussen een bestemmingsplan en milieuvoorschriften. Ook wordt er in gegaan op de verschillende toetsingsmogelijkheden die hierbij aan de orde kwamen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1988
AA19880865

De Landsadvokatuur, enige notities

J.L. de Wijkerslooth

In dit artikel wordt ingegaan op de Landsadvocaat, een fenomeen dat in gelijke vorm alleen bekend is in Nederland en Denemarken. Er wordt ingegaan op de historie en de huidige stand van zaken wordt besproken. Er wordt ingegaan op de positie van de landsadvocaat en zijn betrekkingen met de overheid.

Opinie | Column
maart 1991
AA19910234

Gaat een KB boven de wet?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 oktober 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD4637, nr. 200101904/1 De vraag die in dit arrest centraal staat is of een KB boven de wet gaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2002
AA20020095

Geen wettelijke basis voor ‘Koningin’ Máxima

H. Loonstein

Het Nederlandse volk zou in meerderheid wensen, dat na de eventuele troonsbestijging door Prins Willem-Alexander zijn echtgenote de titel Koningin zal kunnen voeren. In 2002 liet de toenmalige minister-president Wim Kok weten, dat de titeldiscussie pas aan de orde is als prins Willem-Alexander de troon overneemt. Dat moment komt steeds dichterbij. Hoewel de titel Prins der Nederlanden aan de echtgenoot van de Koningin bij Koninklijk Besluit kan worden verleend kan de titel Koningin aan Prinses Mxima niet zonder wetswijziging worden gegeven. Ook zal men zich er voor moeten hoeden, dat geen bij wet verboden onderscheid naar geslacht gemaakt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2007
AA20070673

maart 1993

Katern 46: Staatsrecht

J. Bokma

Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid

J. Doomen

Deze bijdrage is gericht op een specifiek onderdeel van de modernisering van het staatsnoodrecht. De centrale vraag is of de separate inwerkingstelling van noodwetgeving in het licht van actuele en toekomstige dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassing behoeft. In de analyse betrek ik de mogelijkheid van directe ministeriële inzet van separate noodbevoegdheden en de rol van de Staten-Generaal in de besluitvorming omtrent het voortduren van die separate inwerkingstelling van noodwetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
oktober 2022
AA20220806

Velsen

Geschillen tussen openbare lichamen

P.W.C. Akkermans

KB 20 augustus 1987, nr. 41, AB 1988, nr. 70, met nt. BJvdN (Velsen) In deze noot bij dit KB komt de geschilbeslechting tussen openbare lichamen aan de orde. Deze geschilbeslechting is in meerdere publiekrechtelijke regelingen geregeld waaronder de Gemeentewet (art. 150) en de Provinciewet (art. 121). Ook komt deze geschilbeslechting in art. 136 Grondwet terug. Nadat een casus is behandeld waarbij er een geschil bestond tussen de gemeente Velsen en een Waterschap beslist de Kroon. In de noot wordt dieper op de geschilbeslechting tussen openbare lichamen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880768

Toont alle 7 resultaten