insolventie

Toont alle 7 resultaten

‘Biertje?’

Rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

R.J. van Doornmalen, J.A.A.M. Verschure

In de casus bij deze rechtsvraag worden verschillende vragen gesteld op het gebied van het goederen- en insolventierecht.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2005
AA20050186

(Pre-)insolventierecht in Engeland en Frankrijk

T.J. Dorhout Mees

Vorige maand is in Ars Aequi een schets van de ontwikkelingen op het gebied van de surséance van betaling gegeven. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het pre-insolventierecht in Engeland en Frankrijk geschetst. Daarbij zal summier worden ingegaan op de oude situatie, terwijl uitgebreider wordt stilgestaan bij de evaluatie en de meest recente wetgeving. In de vergelijking op een aantal hoofdpunten zal het Nederlandse recht worden betrokken. Daarbij zal het accent liggen op de voorstellen van de commissie insolventierecht van de vereniging 'Handelsrecht'.

Verdieping | Studentartikel
april 1988
AA19880226

Insolventie Procesdossier

C. Hafkamp, J.B.A. Jansen, C. van de Kraats

Post thumbnail In dit Insolventie Procesdossier wordt een globaal beeld geschetst van de diverse (proces)stukken waarmee de curator, maar ook anderen binnen het faillissementsproces, te maken kunnen krijgen. Het biedt studenten en praktijkjuristen een beter begrip van en een praktisch inzicht in het faillissementsrecht.

9789493333079 - 12-02-2024

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

Monopoliepositie van de advocatuur ten aanzien van benoemingen in insolventies

W.J.M van Andel

Er gaan geruchten op om de monopoliepositie van de advocatuur ten aanzien van benoemingen in insolventies op te heffen. Dit artikel zet de voor- en nadelen hiervan uiteen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2004
AA20040175

Perikelen rond de internationale insolventie: komt dat Europese faillissement er nu wel of niet?

M. Uijen

Over het internationaal faillissementsrecht wordt in de juridische vakbladen opvallend weinig geschreven. Het laatste grote artikel over dit onderwerp in Ars Aequi, bijvoorbeeld, dateert al van 1983. Toch heeft het rechtsgebied ondertussen bepaald niet stilgestaan; op meerdere fronten tegelijk is druk gewerkt aan verdragen die obstakels bij de internationale tenuitvoerlegging van faillissementsvonnissen wegnemen. Sinds 1990 ligt zelfs reeds een van de Raad van Europa afkomstig faillissementsverdrag open voor ratificatie. Inspanningen binnen de EG hebben nog niet geleid tot een verdrag, maar ook daar wordt over de problematiek nagedacht en gediscussieerd — zij het achter gesloten deuren. In eigen land doet de rechter van zich spreken door het ruim interpreteren van de wettelijke mogelijkheden tot het ten behoeve van crediteuren te gelde maken van de failliete boedel. Van de genoemde ontwikkelingen blijken met name de successen binnen de Raad van Europa de moeite van het bestuderen waard. Derhalve: de hoogste tijd voor een update.

Verdieping | Studentartikel
december 1994
AA19940781

Sanering van de surséance van betaling

M. Nillessen

De regeling van de surséance van betaling, opgenomen in Titel II van de Faillissementswet (artt. 213-283), is de laatste jaren regelmatig besproken. Reden hiervoor is dat in de praktijk, aan zowel bedrijven als particulieren die in financiële problemen zijn geraakt, deze regeling niet voldoende mogelijkheden biedt voor een oplossing van die moeilijkheden. De wetgever zal te hulp geroepen moeten worden, wil hierin verandering komen. Een eerste aanzet werd gegeven door de preadviezen van Blokland, Maas en Van Schaik over 'De in haar continuïteit bedreigde onderneming' voor de Vereeniging 'Handelsrecht' in 1983. Deze werden in het daaropvolgende jaar gevolgd door een rapport van de — door dezelfde vereniging ingestelde — Commissie Insolventierecht, waarin een schets voor een Wet reorganisatie en herstel van ondernemingen werd voorgesteld. Een en ander is voor de Minister van Justitie aanleiding geweest om in 1986 over te gaan tot het instellen van de Staatscommissie Mijnssen, die zich thans over de in dit artikel te bespreken materie buigt. Daarnaast heeft de praktijk zelf naar nieuwe wegen gezocht. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij de huidige wet om vervolgens, aan de hand van geconstateerde knelpunten bij de toepassing daarvan, een bespreking te geven van mogelijke oplossingen.

Verdieping | Studentartikel
maart 1988
AA19880151

Toont alle 7 resultaten