immuniteit

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De doodgeschoten kroongetuige

Y. Buruma

Hoge Raad 30 juni 1998, nr. 107.189, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998, 799 met nt. Sch Onderstaand artikel behandeld het fenomeen van de kroongetuige. - Kroongetuige: Taak wetgever; - Bijzondere motiveringsplicht; - Volledige immuniteit als beloning; - Betrouwbaarheid en onmogelijkheid een dode getuige door een rechter te laten horen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1999
AA19990056

De functionele immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen in civiele procedures

L.J. van den Herik

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) (Vierde Sectie) 14 januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD003435606, Appl.No. 34356/06 en 40528/06 (Jones e.a. t. het Verenigd Koninkrijk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140299

De moraal van de vervuiler

P. Kreijger, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het Pikmeer-arrest waarin is bepaald dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor handelen van een ambtenaar indien deze handelaar handelt binnen zijn bestuursrechtelijke bevoegdheden. De auteurs gaan in op het feit dat milieuvervuiling begaan door de overheid weliswaar niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden maar de weg voor civiele aansprakelijkheid is nog steeds open.

Opinie | Redactioneel
oktober 1996
AA19960611

Een effectief clementiebeleid

B. Braat

De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2019
AA20190160

Een wonderlijke aanbeveling

C.A.J.M. Kortmann

Nationale Ombudsman 25 april 2008, nr. 2008/05 Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann annoteert een uitspraak van de Nationale Ombudsman waarin de Nationale Ombudsman oordeelt dat de uitlatingen van een gedeputeerde in een openbare vergadering voor een gewezen lid van Gedeputeerde staten grievend kan zijn maar waartegen een burger volgens de Nationale Ombudsman niet zo veel kan doen als gevolg van de immuniteit van het lid van het provinciebestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2008
AA20080632

Het Pikmeerarrest en zijn gevolgen

Th.A. de Roos

Hoge Raad 23 april 1996, nr. 102100E, ECLI:NL:HR:1996:ZD0429, NJ 1996, 513 m.nt. 't H., DD 96.279. Ook bekend als Pikmeerarrest. In dit arrest van de Hoge Raad is bepaald dat waar de feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers van een gemeente bij de uitoefening van een aan haar opgedragen wettelijk taak net als de gemeente gevrijwaard zijn van strafrechtelijke vervolging indien zij in de uitoefening van voornoemde taak een strafbaar feit plegen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970226

Het tweede Pikmeer-arrest

L.C. van der Vlies

Hoge Raad 6 januari 1998, nr. 106160 E, ECLI:NL:HR:1998:AA9342, AB 1998, 45, NJB 1998, p. 274, nr. 25. Ook bekend als Pikmeer II-arrest. In de noot bij het tweede Pikmeer-arrest komt de strafbaarheid en vervolgbaarheid van lagere overheden aan de orde. Deze is ten opzichte van het eerste Pikmeer-arrest verruimd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1998
AA19980306

maart 2007

Katern 102: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

december 2007

Katern 105: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

maart 1999

Katern 70: Volkenrecht

W. Dekker, N.J. Schrijver

Mogen ze nu meer of minder zeggen?

Over de wankele positie van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting

J. Stam

De afgelopen jaren lijkt de onduidelijkheid over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting van volksvertegenwoordigers te zijn toegenomen. Volgens de auteur is dat een onwenselijke trend, die niet alleen het open en vrije politieke debat kan schaden, maar ook een deuk in het vertrouwen in de rechterlijke macht kan slaan.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
juni 2020
AA20200524

Olie voor de troepen – over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2020, C-186/19, ECLI:EU:C:2020:638 (Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2021
AA20210055

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond