Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De toegang tot het medisch tuchtrecht

J. Legemaate

Post thumbnail In het medisch tuchtrecht zouden te veel klachten belanden die daar eigenlijk niet thuishoren. Recente aanpassingen van dat tuchtrecht beperken de toegankelijkheid daarvan. De vraag is hoe deze aanpassingen moeten worden gewaardeerd: gaat het om terechte beperkingen van de toegankelijkheid van het tuchtrecht of juist niet? De analyse laat een gemengd beeld zien.

Rode draad | Toegang tot het recht
april 2019
AA20190317

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

A.R.E.M. van Erp

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2017
AA20171011

Griffierechten en het recht op toegang tot de rechter

F.J. Fernhout

Post thumbnail Artikel 6 EVRM omvat het recht op toegang tot de rechter in burgerlijke zaken. Op de staten die partij zijn bij het EVRM rust een positieve verplichting om dit recht te waarborgen. Dat houdt onder meer in dat financiële obstakels op de een of andere manier moeten worden weggenomen en in ieder geval niet mogen worden opgeworpen. Bij de heffing van een bijdrage in de kosten van een procedure (de zgn. griffierechten) moet hiermee rekening worden gehouden. Deze bijdrage gaat na of de Nederlandse griffierechtenregeling binnen de door artikel 6 EVRM getrokken grenzen blijft.

Rode draad | Toegang tot het recht
januari 2019
AA20190067

juni 2007

Katern 103: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

september 1988

Katern 28: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

december 2000

Katern 77: Burgerlijk recht

I. Brand, R.M.Ch.M. Koot, L. Reurich, B.T.M. van der Wiel

december 2001

Katern 81: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Onafhankelijkheid én verantwoordelijkheid

J.M. Barendrecht

Column waarin Barendrecht ingaat op de door hem gewenste nieuwe vormgeving en verantwoordelijkheden van de rechterlijke macht daar waar het de civiele rechtspleging betreft. Hij gaat in op het griffierecht, het procesrecht dat door de rechterlijke macht geregeld wordt en de verantwoordelijkheid en toezicht op de rechterlijke macht door een organisatie van niet-juristen.

Opinie | Column
december 2009
AA20090817

Ondernemerschap in de rechtspleging

Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

E. Bauw

Post thumbnail

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde 'commercial courts' marktaandeel af van de 'gewone' civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het internationale geweld?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2016
AA20160093

Proceskostenveroordeling in administratieve procedures

G. Langedijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Velsen/De Waard uitgemaakt dat ook in administratieve procedures proceskostenveroordeling mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de minister van Justitie heel wat welwillender tegenover een proceskostenregeling is komen te staan. De voorgestelde proceskostenregeling in de Algemene wet bestuursrecht geeft blijk van de budgettaire motieven die hieraan ten grondslag liggen. Voor de burger geen onverdeeld genoegen dus!

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930157

Toegang tot het recht: woord vooraf

D.W. van Maurik, J. van Mourik, J.T. Tegelaar, B.F.M. Vulto, S.N.P. Wiznitzer

Post thumbnail De redactiecommissie legt in dit Woord vooraf uit waar de Rode draad 'Toegang tot het recht' over zal gaan.

Rode draad | Toegang tot het recht
januari 2019
AA20190065

Tweede tranche Algemene wet bestuursrecht-Wet ontplooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

H.G. Lubberdink

In dit artikel wordt de tweede tranche van de Awb besproken. De tweede tranche regelt met name de uniformering van het bestuursprocesrecht zoals bijvoorbeeld de regels voor beroep, bezwaar en appel. In dit artikel wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1994
AA19940152

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond