Toont alle 6 resultaten

De Nederlandse Jurisprudentie

R.G.C. Crommelin

In deze Meesters-column wordt het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie beschreven dat in 1988 75 jaar bestaat. In het artikel wordt beschreven hoe het belangrijkste Nederlandse jurisprudentietijdschrift, dat uitsluitend civielrechtelijk en strafrechtelijke uitspraken publiceert, te werk gaat bij het selecteren van zaken, de verdeling van de gepubliceerde in civiel- en strafrechtelijk van aard en de verhouding tussen cassatie-uitspraken en feitelijke uitspraken. Ook wordt er in gegaan op de annotatoren van het tijdschrift.

Opinie | Column
November 1988
AA19880752

Grondrechten voor de overheid?

C.A.J.M. Kortmann

Rechtbank Maastricht 5 september 1996, NJ-kort 1997, Afl. 11, nr. 41 (Waterleidingmaatschappij Limburg) In de onderhavige casus is de uit staatsrechtelijk oogpunt belangrijkste vraag of een NV, waarvan de aandelen geheel worden gehouden door de gemeente Maastricht en de meerderheid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de gemeenteraad, een beroep op artikel 6 EVRM toekomt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1997
AA19970746

Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001

Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject strafvordering 2001 en in het bestuursrecht

E.M. Witjens

In dit artikel wordt ingegaan op de werkzaamheden en bevindingen van het onderzoeksproject strafvordering 2001 over een nieuwe vorm van hoger beroep. Ook wordt er ingegaan op hoger beroep in het bestuursrecht.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2003
AA20030730

Plas-Valburg en de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid

Reactie op 'Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak'

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Reactie & Nawoord door Pieter Wolters In het januarinummer van dit tijdschrift bespreken Smeehuijzen en Van Oosten de Plas/Valburg-doctrine vanuit de tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Zij komen op basis van de analyse van 141 bodemzaken tot de conclusie dat de voordelen van de doctrine niet opwegen tegen de aantasting van de rechtszekerheid. De mogelijkheid tot vergoeding van het positief contractsbelang op grond van Plas/Valburg zou om deze reden moeten worden afgeschaft. In deze reactie betoog ik dat de gepresenteerde argumenten niet duidelijk maken dat er sprake is van een grote aantasting van de rechtszekerheid en de conclusie niet dragen. Naschrift bij bovenstaande reactie door Lodewijk Smeehuijzen & Meelf van Oosten Dit is een naschrift bij de reactie van Pieter Wolters op J.L. Smeehuijzen & M.L. van Oosten, ‘Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak’, AA 2015, p. 72-77

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2015
AA20150475

Pleural plaques: Lords kennen geen vergoeding van angstgevoelens toe

Twee feitelijke instanties in fiscalibus

M. Veldt

Redactioneel artikel waarin gepleit wordt voor belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Volgens de redacteur voldoet het systeem van de bezwaar- en beroepsprocedure niet en zou naar analogie met het strafrecht ook een geschilbeslechting in twee feitelijke instanties moeten plaatsvinden. De redacteur zoekt daarbij aansluiting bij art. 14 lid 5 IVBPR

Opinie | Redactioneel
Maart 1992
AA19920130

Toont alle 6 resultaten