Toont alle 12 resultaten

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
september 2014
AA20140664

De gedragscode van de Eerste Kamer. Wat te doen met lobbypraktijken?

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail De meeste Eerste Kamerleden hebben naast hun parlementaire functie een of meer andere functies bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Deze combinatie van functies kan risicovol zijn met het oog op (de schijn van) belangenverstrengeling. De nieuwe Gedragscode integriteit Eerste Kamer bevat een aantal voorschriften die het tegengaan van belangenverstrengeling betreffen. Eerste Kamerleden die in hun andere functies lobbyactiviteiten ontplooien, handelen in strijd met de gedragscode. Lobbyactiviteiten zijn niet verenigbaar met het Eerste Kamerlidmaatschap.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2020
AA20200475

De ontbinding ontleed

Over de betekenis van de verplichte Kamerontbinding van art. 137 Gw in de huidige grondwetspraktijk

R.J.B. Schutgens

Afdeling advisering van de Raad van State 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11.
Uw annotator staatsrecht neemt ditmaal de vrijheid om geen jurisprudentie te annoteren, maar een zeer interessant advies dat de Afdeling Advisering van de Raad van State uitbracht over de correcte toepassing van de herzieningsprocedure voor de Grondwet. De Tweede Kamer vroeg de Afdeling om dit advies in het kader van de behandeling van het ‘voorstel-Halsema’ dat strekte tot wijziging van artikel 120 Gw.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180059

Eerste Kamer: gevangen tussen juridische kwaliteit en politieke behoudzucht

J.W.M. Engels

In dit tweede deel van het tweeluik betoogt Engels wat de nadelen zijn van een terugzendrecht bij wetgeving voor de Eerste Kamer. Er wordt ingegaan op de werkwijze van de Eerste Kamer en op de juridische kennis die er bij Eerste Kamer is.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2007
AA20070757

Het bestaansrecht van de Eerste Kamer

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail De Eerste Kamer ligt onder vuur; zij zou te veel een doublure zijn van de Tweede Kamer. Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat senaatskamers op velerlei wijze zijn vormgegeven en dat het, in eenheidsstaten, vaker voorkomt dat deze kamers sterk lijken op de kamer van volksvertegenwoordigers. De door politici en juristen geponeerde stelling dat de Eerste Kamer terughoudend van haar bevoegdheden gebruik moet maken, berust op het geschreven noch het ongeschreven staatsrecht. Een terugzendrecht verandert de precaire balans tussen de Kamers.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2014
AA20140912

juni 1990

Katern 35: Staatsrecht

J. Bokma

Nawoord op bovenstaande reactie

J. Bokma

Nawoord bij een reactie over de aanvaardbaarheid en definitie van de novelle die in de Eerste Kamer wel wordt gebruikt om wetgeving aangepast te krijgen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1991
AA19910230

Novelle: een reactie

H. Bevers

Reactie op een in het katern van september 1990 verschenen stuk over de novelle. In deze reactie gaat de auteur in op de toelaatbaarheid van de novelle bij wetgeving en de definitie ervan.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1991
AA19910228

Oorlog en democratie

Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht

A. Kristic

In dit artikel, als onderdeel van het bijzonder nummer 'Oorlog en recht', staat de inzet van de Nederlandse krijgsmacht centraal voor vredesmissies. Daarbij wordt ingegaan op de bevoegdheid van het Nederlandse parlement om daar over te beslissen. De auteur schetst daarbij de bevoegdheden die uit de Grondwet voortvloeien en vergelijkt in hoeverre deze in de politieke werkelijkheid tot hun recht komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090467

Reflecties op de Chambre de Réflexion

E.F. Verheul, S.A.M. Vermeulen

Bij Kamerleden lijken juridische vraagstukken de afgelopen jaren in sommige gevallen niet de hoogste prioriteit te hebben. De waan van de dag en scoringsdrang lijken bij Tweede Kamerleden belangrijker te zijn dan een juridisch-inhoudelijke discussie. De Eerste Kamer biedt gelukkig tegenwicht door doorgaans meer aandacht te besteden aan de juridisch-technische kwaliteit en doelmatigheid van wetten. Maar de afgelopen tijd lijkt de Eerste Kamer ook steeds meer verwikkeld te raken in het politieke spel van de Tweede Kamer. Wat moeten we daar van denken? 

Opinie | Redactioneel
september 2013
AA20130621

Terugzendrecht voor de Eerste Kamer: onnodig, contra-effectief – en er zijn belangrijker zaken aan de orde

U. Rosenthal

In dit tweeluik staan twee senatoren tegenoverelkaar. Er wordt gediscussierd of het zinnig en nodig is dat de Eerste Kamer bij wetgeving een terugzendrecht heeft. Verder wordt er door de auteurs ingegaan op de juridische en politieke rol van de Eerste Kamer.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2007
AA20070755

Waarom bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit 225 leden? Een grondwetshistorische verkenning

G. Karapetian

Meermalen was in het nieuws dat verschillende Kamerleden al dan niet tijdelijk hun werk neerlegden als gevolg van toegenomen werkdruk. De Tweede en Eerste Kamer bestaan uit 225 leden. In deze bijdrage wordt vanuit Grondwetshistorisch perspectief hierop ingegaan. Is deze stand van zaken toe aan verandering?

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
januari 2022
AA20220050

Toont alle 12 resultaten