Toont alle 10 resultaten

De externe economische betrekkingen van de EG

G. Faber

De Europese Gemeenschap is een belangrijke speler in de wereldeconomie. In het complexe en dynamische geheel van de internationale economische betrekkingen oefent de EG niet alleen een belangrijke invloed uit, zij ondergaat ook de invloed van hetgeen in de wereldeconomie gebeurt. Het is dan ook geen wonder dat in het externe economische beleid van de EG geleidelijke veranderingen optreden. Deze hebben verstrekkende gevolgen voor zowel de lidstaten als de landen en internationale organisaties buiten de EG. Dit artikel bespreekt deze veranderingen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de positie van de EG daarin.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010385

De markt voor recht

J.M. Barendrecht

In deze column wordt recht vergeleken met een goed en wordt er gekeken wie dit goed leveren en welke problemen daar bij bestaan.

Opinie | Column
mei 2008
AA20080355

Een juiste corporate governance structuur: een stap in de richting van een innovatieve economie

E. Vermeulen

Volgens de auteur zijn discussies over corporate governance te veel gericht op beursgenoteerde bedrijven. Ook voor andere bedrijven is een goede corporate governance structuur van belang voor innoverende bedrijven die niet-beursgenoteerd zijn maar wel veel werkgelegenheid verschaffen en economische groei van Nederland ondersteunen.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2006
AA20060498

Een nieuw wapen in de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid

N. Hovers

Kinderarbeid is een probleem dat al lange tijd de aandacht van velen op zich weet te vestigen. Wereldwijd maken kinderen lange werkdagen, worden aan machines vastgeketend, krijgen door slechte arbeidsomstandigheden allerlei lichamelijke klachten en worden door hun arbeid geestelijk afgestompt. Vanwege de slechte economische situatie kan kinderarbeid in veel ontwikkelingslanden echter niet plotseling worden afgeschaft. Daarnaast kan bepaalde arbeid voor kinderen ook een positieve, vormende waarden hebben omdat zij daardoor een beroep kunnen leren. Om deze redenen is men veelal de mening toegedaan dat alleen de vormen van arbeid die kinderen schaden en in het algemeen als ontoelaatbaar worden geacht, bestreden dienen te worden.De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft voor de zitting van 2 juni 1998 in Genève de bespreking van een voorstel voor nieuw verdrag inzake ontoelaatbare vormen van kinderarbeid op de agenda staan. In dit artikel zal dit voorstel nader worden bekeken en zal worden bezien in hoeverre het een doeltreffende bijdrage kan leveren aan de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1998
AA19980178

Inleiding

R. de Bock, M.M. Dolman, B. Emmerig, B. Oosting, C. Tiel, T.B. Trotman

Inleiding bij het bijzonder nummer 1990 'Rechtseconomie'. De verantwoordelijke redactieleden schetsen een ontwikkeling sinds de 19de eeuw waarin de normatieve rechtswetenschap en de positieve economische wetenschap steeds dichter tot elkaar komen en de grenzen zelfs vervagen. Kort wordt ingegaan op het ontstaan van de moderne rechtseconomie, de receptie ervan en het praktisch belang van de rechtseconomie. Tenslotte komt de opzet van het bijzondere nummer aan de orde. Het nummer is uitgesplitst in een algemeen en bijzonder deel. In dit laatste deel worden specifieke deelonderwerpen behandeld, namelijk de rechtseconomische invloed op de verschillende rechtsgebieden.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie | Opinie | Redactioneel
oktober 1990
AA19900607

maart 2007

Katern 102: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Nawoord: Het belang van statistiek- en economie-onderwijs aan juridische studenten

H.O. Kerkmeester

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de invoering van statistiekonderwijs in de Nederlandse rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1989
AA19890253

Ontwikkelingen in en rond het academisch juridisch onderwijs

L.H. van de Heuvel

In dit artikel wordt opiniërend beschreven dat goed juridisch onderwijs onontbeerlijk is voor een goede economie.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2001
AA20010888

Reaktie op: Het belang van statistiek-onderwijs aan juridische studenten

W.W. Mensink

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over statistiekonderwijs bij de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1989
AA19890252

Tappen uit een ander buisje: regulering en technologie vraagt om multidisciplinair onderzoek

E. Asscher, B.J. Koops

Ontwikkelingen in technologie, zoals internetbellen en het kunnen onderzoeken van achtcellige embryo’s, dagen het recht uit. Regulering van nieuwe technologie vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een brede blik. In dit artikel schetsen wij aan de hand van twee voorbeelden, de aftapbaarheid van telecommunicatie en pre-implantatie genetische diagnostiek, waarom het nodig is om inzichten uit andere disciplines dan het recht, zoals ethiek, economie, ICT en genetica, te betrekken bij hedendaagse reguleringsvragen. Een multidisciplinaire aanpak helpt de wetgever bij het maken of actualiseren van wetten, maar leert ook dat een brede blik nodig is: andere reguleringsvormen, zoals organisatorische maatregelen, standaardisatie en voorlichting, zijn even belangrijk om actuele maatschappelijke vragen op te lossen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070844

Toont alle 10 resultaten