Toont alle 8 resultaten

Arrest Foto-Frost

H.G. Schermers

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 oktober 1987, zaak 314/85, ECLI:EU:C:1987:452 (Foto-Frost/Hauptzollambt Lübeck-Ost) Een prejudiciële beslissing. Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het recht van de nationale rechters om prejudiciële vragen te stellen centraal staat, in die zin dat het de rechtsbescherming ten goede komt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1989
AA19890062

Constitutionele rechtsvorming in Europees perspectief

Annotatie

E.M.H. Hirsch Ballin

In de annotatie bij een tweetal arresten (HR 2 november 2004, NJ 2005, 80 en HR 19 december 2003, BIE 2004, 59) komt aan de orde hoe het EG-recht in Nederland werkt.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2005
AA20050500

De rechtstreekse en onrechtstreekse werking van EG-richtlijnen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 juli 1994, zaak C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 (Paola Faccini Dori/Recreb Srl) Arrest van het HvJ EG waarbij aan de orde komt in hoeverre richtlijnen die niet geïmplementeerd zijn voor burgers rechtstreeks werking hebben. Daarnaast is de uitspraak van belang in het licht van de horizontale werking van richtlijnen. In de noot wordt op beide punten ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1994
AA19940845

De rechtstreekse werking van de communautaire beschikking

M. Verhoeven

Het ontbreekt aan eenduidige regels voor de rechtstreekse werking van EG-rechtelijke beschikkingen die zijn gericht tot de lidstaat. Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie lijkt voor dergelijke beschikkingen van algemene strekking te duiden op een analoge toepassing van de bekende richtlijnenjurisprudentie, maar ruimte voor onzekerheid blijft bestaan. De doorwerking van de tot de lidstaat gerichte beschikking verdient derhalve meer aandacht in de literatuur.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2008
AA20080214

De wetgever neemt normverdragen niet serieus

H. van der Most

Vanuit de problematiek rondom de Algemene Nabestaandenwet wordt ingegaan op de directe werking van normen uit verdragen. Er wordt ingegaan op een ieder verbindendheid van bepalingen uit verdragen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 1998
AA19980816

Denemarken en de Europese Unie

C.A.J.M. Kortmann

Højesteret Deens hooggerechtshof 6 april 1998, SEW 1998, p. 398, m.nt. T. Koopmans Het Deense hooggerechtshof sluit toetsing van gemeenschapsrecht aan nationaal Deens recht niet uit. De annotator bespreekt de volgende onderwerpen: toetsingsbevoegdheid van de Deense rechter, Denemarken en het internationale recht (algemeen) en Denemarken en het gemeenschapsrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1999
AA19990121

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM formuleert toe te passen? Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

F.M.C. Vlemminx

Naar aanleiding van een Europees rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke daarna worden opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040682

December 1993

Katern 49: Europees recht

- UL Europa Instituut

Toont alle 8 resultaten