Toont alle 12 resultaten

Beschermingsconstructies: Auxinvest/GTI Holding

Uitgifte preferente beschermings-aandelen

M.J.G.C. Raaijmakers

Rechtbank Utrecht 15 september 1993, ECLI:NL:RBUTR:1993:AC4321, NJ 1994, 558 (mrs. Van Schendel, Huijbers-Koopman, De Laat) (Auxinvest NV/NV GTI Holding e.a.) In dit vonnis van de Rechtbank Utrecht komt de geoorloofdheid van het uitgeven van beschermingsprefs aan de orde. De vraag is of de onderneming, na een besluit van het bestuur en de Raad van Commissarissen, bevoegd was om preferente aandelen uit te geven om op die manier een vermeende vijandelijke overname tegen te gaan. In de noot wordt dieper ingegaan op zulke beschermingsconstructies aan de hand van oudere rechtspraak. Daaraan voorafgaand wordt uitgelegd hoe een NV 'public' kan gaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1995
AA19950133

De machtigingswet: crisismanagement in de rechtsstaat

J.F.L. Roording

Meer dan incidenteel heeft de staatsrechtelijke literatuur zich met het fenomeen machtigingswetgeving niet beziggehouden. Toch is daar alle aanleiding toe, omdat het riekt naar een anti-democratische, autoritaire regeerstijl. Aan de hand van een bespreking van drie als zodanig bekend staande machtigingswetten wordt getracht enige duidelijkheid te scheppen over de aard van dit type wetgeving. Tot slot worden kort enige voorwaarden geschetst waaronder, naar mijn mening, machtigingswetgeving uit rechtsstatelijk oogpunt verantwoord, of zelfs aangewezen is.

Verdieping | Studentartikel
Januari 1990
AA19900003

Delegatie: twee handen op één buik

C.A.J.M. Kortmann

Dit artikel gaat over het constitutionalisme, oftewel het voorschrift waarbij regelsteller en uitvoerder niet in hetzelfde ambt verbonden mogen zijn.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
Juli 2004
AA20040512

Europese Commissie verliest institutioneel titanengevecht rond biociden

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 maart 2014, zaak C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170 (Europese Commissie/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) Beroep tot nietigverklaring op grond van artikel 263 VWEU.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2014
AA20140947

Geld maakt ook gelukkig

L. van Binnebeke, R. Glas

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de regeling rondom de financiële positie van rechterlijke ambtenaren. Deze op de Grondwet gebaseerde wet voldoet volgens de redacteuren niet en tast de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan.

Opinie | Redactioneel
Januari 1991
AA19910003

Gouvernementele rechtspraak?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 4 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF9319, nr. 200300241/1 De kernvraag bij dit arrest is als volgt: Mag bij een op delegatie berustende regeling een bij de wet aan een ambt toegekende discretionaire bevoegdheid zodanig worden beperkt dat deze bevoegdheid verandert in een gebonden bevoegdheid?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2003
AA20030386

Het staatsnoodrecht herzien: het onvoorzienbare gesystematiseerd

T.D. Cammelbeeck

In dit artikel wordt de wetgeving besproken die tot stand is gebracht op basis van artikel 103 Grondwet en die uitzonderingstoestanden regelt. Het gaat daarbij om vier verschillende wetten die in dit artikel besproken worden, te weten: Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) en de Oorlogswet voor Nederland (OWN). Er wordt ingegaan op de inhoud en de totstandkoming van de herzieningsoperatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 1996
AA19960762

Januari 1988

Katern 25: Staatsrecht

J. Bokma

September 1992

Katern 44: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

September 1993

Katern 48: Staatsrecht

J. Bokma

Ontbrekend mandaat en schadevergoeding

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 6 april 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3044, nr. G09.89.0017, AB 1993, nr. 276 (mrs. Van Zeben, Kamperman, Van der Does). Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State waarbij er een besluit is genomen door een hoofd van een afdeling ven Gedeputeerde Staten die daartoe niet bevoegdelijk was gemandateerd. De Afdeling vernietigt het besluit. In de noot wordt dieper op de regels en problemen rondom het mandateren van bevoegdheden ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1993
AA19930823

Regels voor beveiligingsdiensten

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 13 december 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1810, nr. RO3.88.1366, AS 1991, nr. 253 met nt. JHvdV In deze uitspraak van de Afdeling Rechtspraak Raad van State wordt aan de hand van een casus die ziet op de Wet op de Weerkorpsen ingegaan op de problematiek die speelt rondom delegatie van bevoegdheden in combinatie met medebewind. Daarnaast wordt er nog ingegaan op de wijziging van de Wet op de Weerkorpsen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1991
AA19911005

Toont alle 12 resultaten