civiel recht

Toont alle 7 resultaten

Burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op een tweetal verdragen uit 1980, geldend in Nederland vanaf 1990, die ingaan op de burgerrechtelijke aspecten van ontvoeringen van kinderen. In dit artikel komt naast de totstandkoming van de verdragen ook de werking van de verdragen en de uitvoering ervan in Nederland door middel van Nederlandse wetten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1990
AA19900544

De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht

Over onrechtmatigheid, causaliteit, relativiteit en redelijke toerekening in het algemene civiele recht en het besluitenaansprakelijkheidsrecht

P.A. Fruytier

Op 9 november 2021 promoveerde Philip Fruytier in Nijmegen op zijn proefschrift De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, dat hij schreef onder begeleiding van promotoren Roel Schutgens en Carla Klaassen. Op uitnodiging van de redactie van Ars Aequi bespreekt hij in dit artikel de belangrijkste thema’s en conclusies van dat proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2022
AA20220331

De Hoge Raad als Europese civiele rechter

C. Mak

Post thumbnail

In rechtsvorming op het terrein van het Europees privaatrecht toont de Hoge Raad twee gezichten. Vanuit Europees-constitutioneelrechtelijk perspectief geeft hij voorrang aan het EU-recht. Vanuit privaatrechtelijk perspectief blijft het systeem van het Burgerlijk Wetboek het uitgangspunt. Deze bijdrage definieert het normatieve kader waarbinnen de Raad zijn positie bepaalt.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
september 2015
AA20150716

Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2021

V. Tweehuysen

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk recht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2021.

9789493199323 - 16-07-2021

Medische missers tussen straf en schade

J. Sijmons

Post thumbnail Bij medische missers kan zowel het strafrecht als het civiele recht worden ingezet. In dit artikel wordt deze samenloop besproken, nadat eerst enige casuïstiek illustreert hoe de strafrechter met tekortschieten van zorg omgaat. Wat de normstelling betreft leunt het strafrecht uiteindelijk op civiele en bestuursrechtelijke normen. De rechtvaardiging voor het inzetten van het strafrecht wordt bij gewone fouten meestal niet gevoeld. Ondanks dat de roep op toepassing snel klinkt, blijkt het strafrecht als zwaarder instrument toch voorbehouden aan ernstige gevallen en zelfs dan wordt terughoudend gestraft. Het meest effectief is het strafrecht waarschijnlijk daar, waar het tot nu toe weinig wordt ingezet, namelijk tegen zorginstellingen in plaats van zorgverleners.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
mei 2023
AA20230370

Mondelinge einduitspraak in civiele zaken; ter overdenking

K.G.F. van der Kraats

Met dit artikel beogen de auteurs bij te dragen aan de praktijk van de mondelinge einduitspraak in civiele zaken en de eerdere discussie daarover in dit blad. Daartoe wordt stilgestaan bij de redenen om een mondelinge uitspraak na te streven dan wel ervan af te zien en de praktische vragen wanneer en hoe die mondelinge uitspraak kan worden gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220750

Tucht en recht

S. Steneker

Sander Steneker schrijft over het duivels dilemma waarmee notarissen (en gerechtsdeurwaarders) soms geconfronteerd worden door de verschillende maatstaven die de civiele rechter en tuchtrechter hanteren.

Opinie | Column
april 2018
AA20180304

Toont alle 7 resultaten