Toont alle 11 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (178) burgerlijk procesrecht-wetgeving

R.Ch. Verschuur

Beantwoording van een rechtsvraag over wetgeving op het gebied van burgerlijk recht. In de rechtsvraag staat centraal in hoeverre uitspraken van geschillencommissies uitvoerbaar dienen te worden verklaard door de rechtbank of de kantonrechter of dat dit helemaal niet aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1989
AA19890596

De spreekuurrechter: nader onderzoek gewenst

J.W.H. Lemmen, J. van Mourik

De spreekuurrechter beoogt snelle en toegankelijke rechtspraak te bieden. Of deze ontwikkeling wenselijk is, is echter nog niet eenduidig aan te geven. Daar is nader onderzoek voor nodig. In dit redactioneel worden enkele suggesties gedaan om de voor- en nadelen van de spreekuurrechter in kaart te brengen.

Opinie | Redactioneel
Maart 2018
AA20180187

Een Nederlandse mediationwet

Poging 4

Juni 1993

Katern 47: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Juni 2000

Katern 75: Informaticarecht

J.E.J. Prins

September 2002

Katern 84: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Juni 2003

Katern 87: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

December 2003

Katern 89: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Laat de rechter met rust!

G.J.A. Geertjes, E.M.T. Huijzer

De rol van de rechter in de samenleving lijkt de laatste jaren steeds meer ter discussie te staan. Eerst bleef het debat over de rechter beperkt tot het gebrek aan vertrouwen in strafrechters, bijvoorbeeld door rechterlijke dwalingen in verschillende grote strafzaken, zoals in de zaak Ina Post en de Schiedammer parkmoord. Inmiddels worden ook binnen andere rechtsgebieden fundamentele discussies over de rol en de positie van de rechter gevoerd.

Opinie | Redactioneel
Januari 2012
AA20120005

Mediation in het bestuursrecht. Mogelijkheden voor een wettelijke regeling

M. Kaajan

In het bestuursrecht kunnen alternatieve vormen van geschillenbeslechting een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van geschillen. Schrijver betoogt dat mediation – in vergelijking met arbitrage en bindend advies – daarvoor de meest geschikte vorm is, mede gelet op het bijzondere karakter van bestuursrechtelijke geschillen. Gelet op de huidige vormgeving van het bestuursprocesrecht is een wettelijke regeling echter noodzakelijk. Een aanzet voor een dergelijke regeling wordt in dit artikel gegeven, nadat knelpunten waardoor de toepassing van mediation in het bestuursrecht bemoeilijkt wordt, zijn beschreven.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2001
AA20010064

Voorwoord Buiten de rechter om

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om | Opinie | Redactioneel
Juli 2002
AA20020481

Toont alle 11 resultaten