algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Amsterdam-Ikon arrest

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 27 maart 1987, nr. 12807, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, AB 1987, nr. 273, m.nt. FHvdB (mrs. Ras, Bloembergen, Haak, Roelvink, Boekman; A-G Franx) (Amsterdam/Ikon) In deze uitspraak van de Hoge Raad staat de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in een bestuursrechtelijke verhouding. In de noot komt aan de orde in hoeverre het gelijkheidsbeginsel heeft te gelden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880111

Belangenafweging door de rechter

Verslag van de lezingen van E.A. Alkemade, J.W. Ilsink, A.J.M. Machielse en B. Wachter op de themamiddag 'Wederkerige rechtsbetrekkingen; belangenafweging door de rechter'

M.J. Kroeze, I. Meijer, G.T.M.J. Raaijmakers

Op 30 oktober 1992 vond in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant een themamiddag plaats. Deze middag, georganiseerd door de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg (JUVAT), was gewijd aan belangenafweging door de rechter. Vier sprekers, allen werkzaam als raadsheer of raadsheerplaatsvervanger, belichtten dit thema vanuit hun eigen discipline. Na een korte inleiding volgt een verslag van de lezingen, gevolgd door een evaluatie. Aan de orde komen: confligerende grondrechten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscale recht, belangenafweging door de strafrechter in geval van vormverzuimen in het strafrechtelijk onderzoek en belangenafweging in het privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930243

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Bestuur en burgerlijke rechter II

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr. 12818, ECLI:NL:HR:1986:AC9354 (Landbouwvliegers - Spuitvliegen) Tweede deel in de serie waarin het handelen van de burgerlijke rechter in bestuursrechtelijke zaken centraal staat. In deze bijdrage komt aan de welke beoordelingscriteria de burgerlijke rechter moet aanleggen bij het beoordelen van bestuurshandelen. Daarbij wordt een groot aantal uitspraken aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880114

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
februari 1989
AA19890154

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

Contra legem werking van beginselen, toetsing van de wet aan beginselen en beginselconforme interpretatie van de wet

M.L.P. van Houten

In deze bijdrage bij het bijzonder nummer wordt ingegaan op de uitleg van bepaalde wetstoepassingen 'contra legem'. De toepassing van een bepaalde wet is dan in strijd met bepaalde rechtsbeginselen / algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook wordt er ingegaan op de toetsing van de wet an sich aan rechtsbeginselen. Bij beide vormen van toetsing komt het toetsingsverbod ter sprake.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920698

januari 1988

Katern 25: Administratief recht

H. Bolt

december 1989

Katern 33: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles, J.D.M. Steenbergen

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid

P.F.A. Bierbooms

In dit besproken proefschrift staat centraal hoe de overheid omgaat met zaken waarin zij privaatrechtelijk handelt. Onder andere de doorkruisingsleer, onrechtmatige daad jegens de overheid en de overheid als zaakwaarnemer komen aan de orde.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1998
AA19980222

Schakelingen tussen Algemene wet bestuursrecht en Nieuw BW

F.J. van Ommeren

In dit artikel staat de relatie tussen het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) centraal, in het bijzonder het verband tussen (schakelbepaling) artikel 3.1.1 lid 2 Awb en (schakelbepaling) artikel 3.2.21 NBW. Een schakelbepaling is een bepaling die een bepaalde regeling van overeenkomstige toepassing verklaart op verhoudingen waarvoor die regeling niet is geschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880549

Vive la France

C.A.J.M. Kortmann

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. C.A.J.M. Kortmann gaat in op de invloed van het Franse bestuursrecht op zijn Nederlandse zuster.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010732

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond