Resultaat 49–60 van de 483 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (173) Internationaal alimentatierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1988
AA19880197

Beantwoording rechtsvraag (174) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht (pignus) en de daarruit voortvloeiende rechtsvorderingen aan de orde komt. Ook worden er andere goederenrechtelijke leerstukken behandeld zoals het bezitsinterdict.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1988
AA19880268

Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht

K. Blankman

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1988
AA19880335

Beantwoording rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij de vraag gesteld werd wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1988
AA19880338

Beantwoording rechtsvraag (177) onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Beantwoording op het gebied van het planschade- en onteigeningsrecht waarbij de rechtsmiddelen en rechtsbescherming centraal staan.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1988
AA19880474

Beantwoording rechtsvraag (178) burgerlijk procesrecht-wetgeving

R.Ch. Verschuur

Beantwoording van een rechtsvraag over wetgeving op het gebied van burgerlijk recht. In de rechtsvraag staat centraal in hoeverre uitspraken van geschillencommissies uitvoerbaar dienen te worden verklaard door de rechtbank of de kantonrechter of dat dit helemaal niet aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890596

Beantwoording rechtsvraag (179) rechtspersonenrecht-vennootschapsrecht

R.H. Maatman

Rechtsvraag op het gebied van het institutionele vennootschapsrecht. Antwoord op de vraag waarin wordt gesteld hoe ontslagen bestuurders zich tegen hun ontslag door een stemming van de algemene vergadering kunnen verzetten.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1988
AA19880788

Beantwoording rechtsvraag (181) VAR-jubileum pleitwedstrijd

H. Botje, V. de Calonne, P. Keuchenius, D. van Oostveen

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, organiseerde de Vereniging voor Administratief recht (VAR) het afgelopen studiejaar een studentenpleitwedstrijd, welke als Rechtsvraag 181 in Ars Aequi van november 1988 werd afgedrukt. De jury selecteerde de teams van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam voor de mondeling pleitronde tijdens de lustrumviering van de VAR op 20 april te Utrecht. Hieronder wordt hun antwoord, bestaande uit de genoemde twee beroepschriften en twee verweerschriften, afgedrukt. De rechtsvraag betrof onder meer de doorgifte van programma’s, u-bochtconstructies, buitenlandse omroepinstellingen, de vrijheid van meningsuiting en EG-rechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890885

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890599

Beantwoording rechtsvraag (183) internationaal privaatrecht

Th.M. de Boer

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht, meer in het bijzonder het internationaal bevoegdheidsrecht en het toepasselijke recht m.b.t. verjaring.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890605

Beantwoording rechtsvraag (184) strafproces

G. Knigge

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het strafprocesrecht, meer in het bijzonder het voegen van de gelaedeerde partij in het strafproces. In het antwoord wordt tevens het toekomstig recht, de voorstellen van de commissie Terwee, verwerkt. Ook de verhouding met de aanhangige civiele procedure wordt besproken.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890689

Beantwoording rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag betreffende het Burgerlijk Recht. Schadevergoeding als gevolg van Onrechtmatige daad staat centraal. In casu gaat het om een onroerend goed dat hypothecair bezwaard is. De consequenties hiervan onder het oude BW en het Nieuw BW worden uitvoerig onder de loep genomen in onderstaande bijdrage.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1989
AA19890694

Resultaat 49–60 van de 483 resultaten wordt getoond