Resultaat 193–204 van de 226 resultaten wordt getoond

MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet

A.L. Vytopil

Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan de UU met het proefschrift Contractuele controle in de handelsketen: over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedragscodes, contracten en (het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Lennarts. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2016
AA20160142

Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht

M. Neekilappillai

Post thumbnail Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC) biedt Nederland een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam, die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court kan de toegang tot het Nederlandse materiële privaatrecht versterken voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Rode draad | Toegang tot het recht
September 2019
AA20190700

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van faillissementsfraude

T. Heukels, P.A.M. Verrest

De aanpak van faillissementsfraude staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Op 1 juli 2016 zijn twee wetten in werking getreden die beide zien op verbetering van de mogelijkheden om faillissementsfraude te bestrijden. Het gaat om de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Stb. 2016, 154) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153). In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inhoud van en aanleiding voor deze nieuwe wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2017
AA20170051

Ondernemerschap in de rechtspleging

Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

E. Bauw

Post thumbnail

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde 'commercial courts' marktaandeel af van de 'gewone' civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het internationale geweld?

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2016
AA20160093

Ondernemings- en effectenrecht 2021

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 mei 2021.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789493199309 - 16-6-2021

Opnieuw: enquêtebevoegdheid ex artikel 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en ‘de strekking’ van het enquêterecht

Van Slotervaartziekenhuis naar SNS Reaal?

B.F. Assink

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2779, nr. 200.159.002/01 OK (SNS Reaal)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2015
AA20150678

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

R.S. Meijer

Post thumbnail

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2016
AA20160441

Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

A.S.J.M. Tervoort

Post thumbnail

De Hoge Raad heeft in 2015 drie baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op het personenvennootschapsrecht: het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarmee komt de vraag op wie de alom noodzakelijk geachte modernisering van het personenvennootschapsrecht, dat nog dateert uit 1838, ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2016
AA20160161

Polbud: een paradigmawisseling voor grensoverschrijdende omzettingen?

T.A. Keijzer, O. Oost, P.J. Suurd

Op 25 oktober jongstleden wees het Europese Hof van Justitie arrest in de Polbud-zaak. Het arrest vormt een interessante toevoeging aan het reeds indrukwekkende bouwsel van het Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende omzettingen. In deze bijdrage bespreken wij de Polbud-zaak en wordt deze in een breder verband geplaatst. Zien wij het goed, dan heeft het Hof van Justitie het uitvoeren van een grensoverschrijdende omzetting aanzienlijk vereenvoudigd. De werkelijkezetelleer lijkt bovendien nog verder dan reeds het geval was in het defensief te worden gedrongen.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2017
AA20170979

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

A.J.P. Schild

Post thumbnail Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2013
AA20130510

Rifgat: reanimatie van een BV door herroeping van ontbindingsbesluit

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 december 2014, nr. 13/05081, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rodenstaal Balkan d.o.o. e.a./Kladovo Beheer BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2015
AA20150300

Rode rafels in het ondernemingsrecht

H. Willems

Post thumbnail

In deze Rode draad-bijdrage belicht Huub Willems de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
April 2012
AA20120302

Resultaat 193–204 van de 226 resultaten wordt getoond