Wijziging van de Wet Arob en vaststelling van een nieuwe negatieve lijst


In dit artikel wordt de wijziging van de Wet Arob en de vaststelling van een nieuwe negatieve lijst besproken. De onderhavige wet beoogt drieërlei: 1) voorkoming van het vervallen van de huidige negatieve lijst na het verstrijken van de termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de Wet Arob, dat wil zeggen vijf jaar na 1 juli 1976, 2) de totstandkoming van een nieuwe — afgeslankte — negatieve lijst, en 3) het bieden van een raamwerk voor het geleidelijk vervallen van deze lijst (het zg. negatieve-lijstproject). Achtereenvolgens worden het stelsel van de Wet Arob, de inhoud van het regeringsvoorstel, de parlementaire behandeling, de voortgang en tijdsklem van dit voorstel besproken. Bijzondere aandacht krijgt de wijziging van artikel 5, onderdeel j en de gevolgen voor Indische pensioenen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan een aantal connexe projecten op het terrein van de rechtsbescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Wiarda

Verschijning: januari 1989

Archiefcode: AA19890048

negatieve lijst rechtsbescherming wijziging Arob

Annotaties en wetgeving Wetgeving