Water: een openbare zaak


In deze bijdrage wordt nagegaan of water een zaak is in de zin die ons privaatrecht daaraan toekent, waarbij ook een vluchtige blik wordt geworpen op wat het Duitse en Franse recht in dit leren. Daarna krijgt de vraag naar openbaarheid van water aandacht. Duidelijk is dat water verschillende functies vervult. Vanuit die functies wordt de raltie gelegd met het begrip openbaarheid en de gevolgen die het recht daaraan verbindt. Openbaarheid blijkt zowel publiek- als privaatrechtelijk gewaardeerd te worden, waarbij de publiekrechtelijke regelen in toenmende mate het water zijn gaan beheersen. Ook wordt weer even gekeken naar het Franse en het Duitse recht om met enkele conclusies af te sluiten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.Ph.J.A.M. Hennekens

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990371

openbaarheid themanummer water zaak

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Water