Vitesse – Provincie Gelderland: 1-0


Hoge Raad 25 juni 2010, nr. 08/03917, ECLI:NL:HR:2010:BL5420, LJN: BL5420 (Provincie Gelderland/Vitesse c.s.)

Onrechtmatige daad provincie. Bevoegdheidsverdeling Provinciewet. Gewekt vertrouwen door gedeputeerden dat provincie grote financiële bijdrage zou leveren aan redding Vitesse. Slechts onder bijzondere omstandigheden aansprakelijkheid provincie voor toezeggingen gedeputeerden. Gedragingen van gedeputeerden die in maatschappelijk verkeer hebben te gelden als gedragingen van de provincie, waarmee benadeelden zijn bewogen verplichtingen van aanzienlijke omvang aan te gaan. Het lag niet op de weg van benadeelden navraag te doen naar bevoegdheid van gedeputeerden om toezegging te doen. In de gegeven omstandigheden mocht van gedeputeerden worden verwacht voldoende duidelijk een voorbehoud te maken ter zake de toestemming van provinciale staten dan wel uitdrukkelijk te waarschuwen dat de provincie slechts een inspanningsverplichting op zich nam. Nu gedeputeerden zulks hebben nagelaten, heeft de provincie benadeelden op het verkeerde been gezet en jegens hen onrechtmatig gehandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels, C. Spierings

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100878

Hoge Raad 25-06-2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL5420) zaaknummer: 08/03917

bevoegdheidsverdeling Provinciewet onrechtmatige daad provincie

Annotaties en wetgeving Annotatie