De rol van het IVRK in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Bescherming door het recht van zwakke personen is niet alleen met het oog op ouderen van belang, maar ook voor kinderen. In dat opzicht hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan in de afgelopen decennia, waarbij de positie van kinderen ten opzichte van hun ouders sterk veranderd is. Daaraan ten grondslag liggen grote maatschappelijke en economische veranderingen, die op hun beurt tot wijziging van het denken over kinderen hebben geleid. Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind dat voor Nederland in 1995 in werking trad, is daar een uitvloeisel van: een verdrag met mensenrechten speciaal voor kinderen, dat op grote schaal geratificeerd is. Waar het verdrag de eerste jaren nog niet vaak werd ingeroepen in rechtszaken en ook in wetgeving en beleid geen grote rol speelde, is dit allengs veranderd. In de bijdrage van Pauline Montanus wordt deze ontwikkeling belicht. De conclusie is op voorhand duidelijk: de rol van het IVRK is in Nederland in die periode flink gewijzigd, maar als u wilt weten wat dat voor advocaten in het familierecht heeft betekend, kunt u het beste de bijdrage lezen.